Phú Yên: Nỗ lực xây dựng khu dân cư nông thôn mới
Ảnh minh họa (Nguồn: DC)

(Ảnh minh họa của : DC)

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành kế hoạch triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huy động tối đa các nguồn lực tiềm tàng trong nhân dân với sự hỗ trợ có hiệu quả của Nhà nước để phục vụ lợi ích của người dân. Đồng thời, xây dựng nông thôn có kinh tế hộ gia đình phát triển; kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu của người dân; cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp hài hòa; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp trong các khu dân cư, tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Cụ thể hơn, việc triển khai kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt chuẩn, xây dựng các thôn, xóm ở tất cả các xã trên địa bàn tỉnh có các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM có kinh tế phát triển; hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng hiện đại, phù hợp; môi trường sinh thái trong lành; bản sắc văn hóa làng quê được giữ gìn và phát huy; an ninh trật tự được đảm bảo.

Theo đó, năm 2021, Phú Yên phấn đấu có thêm 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 5 vườn mẫu NTM đạt chuẩn theo quy định. Năm 2022, phấn đấu có thêm 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 5 vườn mẫu NTM đạt chuẩn theo quy định.

Hướng tới các mục tiêu trên, UBND tỉnh Phú Yên cho biết, địa phương sẽ lựa chọn địa bàn để tổ chức thực hiện khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM. Đi cùng với đó, kiện toàn và củng cố nhân sự Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã để có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM.

Đồng thời, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM của các tỉnh đã thực hiện. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM.

Cùng với đó, khảo sát thực trạng khu dân cư, vườn mẫu NTM, lập phương án xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM, lấy ý kiến của nhân dân và hoàn chỉnh phương án; phê duyệt phương án xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM.

Để thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM, địa phương sẽ hỗ trợ về công tác tập huấn, tuyên truyền, tham quan, học tập; hỗ trợ tạo cảnh quan môi trường nông thôn (xây dựng hàng rào cây xanh, trồng cây xanh, trồng hoa hai bên đường, trồng hoa ở nhà văn hóa thôn...); hỗ trợ để thực hiện vệ sinh môi trường khu dân cư, chăn nuôi; phát triển sản xuất nâng cao thu nhập,…

Nhằm triển khai các mục tiêu trên, UBND tỉnh Phú Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cần rà soát, lựa chọn khu dân cư và vườn mẫu để triển khai thực hiện. Xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM trên địa bàn huyện. Hằng năm ưu tiên bố trí kinh phí để hỗ trợ thực hiện nhân rộng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM trên địa bàn. Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt phương án thực hiện khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; quyết định công nhận, công bố khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM. Đồng thời, huy động các nguồn lực tại địa phương, ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn do địa phương quản lý để đầu tư xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM.

Ngoài ra, UBND các xã cần phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các hội đoàn thể xã tuyên truyền, phổ biến cho mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM; về các nội dung của Bộ tiêu chí, các chủ trương, chính sách hỗ trợ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM; phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia thực hiện./.

Phản hồi

Các tin khác