Quảng Ngãi: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận
Ảnh minh họa (Nguồn: TL)

(Ảnh minh họa của: TL)

Theo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, trong những năm qua, công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước đã được các cấp ủy đảng, cơ quan Nhà nước các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm về thực hiện công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp ngày càng được nâng lên, đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cơ quan Nhà nước và cán bộ thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Trong đó, xác định rõ công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, gắn chặt chẽ công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đi cùng với đó, thường xuyên phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, trọng tâm là Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư "về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp"; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới. Trong đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tiếp dân; xây dựng Quy chế và tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành với nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tập trung rà soát, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đối với các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân.

Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, công khai, minh bạch quy trình thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước các cấp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa các cơ sở dịch vụ công, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân về công tác quản lý, điều hành, thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính, hướng đến cải thiện và từng bước nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước các cấp.

Đáng chú ý, theo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, địa phương sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước các cấp trong công tác dân vận. Tập trung rà soát, xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” liên quan trực tiếp đến người dân và giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương gắn với nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần phục vụ nhân dân trong cơ quan nhà nước.

Đảm bảo tối thiểu mỗi cơ quan nhà nước các cấp phải xây dựng, nhân rộng, phát huy hiệu quả 1 đến 2 mô hình “Dân vận khéo”. Định kỳ hằng năm, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Nhà nước.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong triển khai các dự án đầu tư, công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh,…/.

Phản hồi

Các tin khác