Huyện uỷ Kiến Xương đẩy mạnh công tác lãnh đạo trong bối cảnh đại dịch
Một mô hình sản xuất nấm ở Kiến Xương - Thái Bình (Ảnh: Đặng Hiếu)

Cũng theo báo cáo, để nâng cao năng lực chỉ đạo, trong quý I, Ban Chấp hành Huyện uỷ đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo kịp thời, toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đã đạt những kết quả rất đáng khích lệ. Sản xuất nông nghiệp có bước chuyển biến tích cực, chăn nuôi phát triển ổn định. Sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ duy trì được tốc độ phát triển, bảo đảm việc làm cho người lao động. Lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được duy trì; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo.

Để góp phần sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, Huyện uỷ đã tổ chức hội nghị trực tuyến nghe triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025; phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến cho báo cáo viên cấp huyện và báo cáo viên cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về phòng chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện các đề án sản xuất vụ Xuân Hè,…

Tăng cường đẩy mạnh công tác dân vận gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền; tuyên truyền, vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện, xây dựng chương trình công tác và triển khai kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021 tới các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Để đẩy mạnh và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, Huyện uỷ Kiến Xương xác định tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện.

Làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các danh mục thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực quản lý được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại huyện. Chấn chỉnh lề lối làm việc của tất cả các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, vận động nhân dân đoàn kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt các đề án, kế hoạch sản xuất…

Phản hồi

Các tin khác