Thành phố Bắc Kạn: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thành phố Bắc Kạn ngày nay trở thành đô thị hiện đại, đáng sống. (Ảnh: Toán Nguyễn)

Thành phố Bắc Kạn ngày nay trở thành đô thị hiện đại. (Ảnh: Toán Nguyễn)

Năm 2012, thị xã Bắc Kạn được công nhận là đô thị loại III, đến năm 2015 thì trở thành thành phố Bắc Kạn với 8 đơn vị hành chính (gồm 6 phường và 2 xã). Đây không chỉ là ghi nhận sự phát triển kinh tế vượt bậc của thành phố Bắc Kạn sau 18 năm tái lập tỉnh, mà còn là tiền đề thúc đẩy việc xây dựng và phát triển một đô thị hiện đại như hiện nay.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Bắc Kạn đề ra mục tiêu tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II. Theo đó, thành phố đề ra các mục tiêu cụ thể như: Tốc độ thu ngân sách tăng bình quân 8%/năm trở lên; thu ngân sách đạt 200 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.700 tỷ đồng; có trên 250 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp đạt thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên; trung bình mỗi năm có thêm 02 sản phẩm OCOP mới đạt từ 3 sao trở lên; xây dựng 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao; 100% thôn đạt chuẩn NTM; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm xuống còn 1,2%; kết nạp 450 đảng viên; hằng năm có từ 80% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Thành phố là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Bắc Kạn, do đó có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Đảng bộ thành phố Bắc Kạn xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng, thu hút các nguồn lực, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế, phát huy có hiệu quả các dự án đầu tư; phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ để giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn; khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế; quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao…

Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII, Thành ủy Bắc Kạn đã sớm ban hành chương trình hành động, quy chế làm việc, chương trình công tác cho từng năm và cả nhiệm kỳ 5 năm (2020 - 2025). Tập trung chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết, xác định các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án, kế hoạch để phân công cho các cơ quan, đơn vị, cấp ủy viên tham mưu; xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố.

Phấn đấu mục tiêu phát triển mạnh kinh tế nông thôn, lấy sản xuất làm cốt lõi, sản xuất theo chuỗi giá trị, thành phố Bắc Kạn chú trọng hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tạo sản phẩm an toàn, sản phẩm sạch, có truy xuất nguồn gốc, gắn mã vạch. Thành phố đồng thời tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, coi trọng vai trò doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và liên kết sản xuất; phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Với việc đưa 2 xã Nông Thượng, Dương Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Bắc Kạn đang chuẩn bị hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, toàn tỉnh Bắc Kạn đã có 2 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao là xã Quang Thuận (Bạch Thông) và xã Kim Lư (Na Rì); 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là xã Nghĩa Tá (Chợ Đồn), xã Dương Phong (Bạch Thông), xã Khang Ninh và Địa Linh (Ba Bể), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 15 xã; có 16 thôn đạt tiêu chí thôn nông thôn mới, lũy kế là 24 thôn. Năm 2021, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, duy trì 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới còn lại phấn đấu đạt thêm ít nhất 1 tiêu chí nông thôn mới nâng cao so với năm 2020. Phấn đấu tăng thêm 75 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; thành phố Bắc Kạn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, thành phố Bắc Kạn tiếp tục phát huy mọi nguồn lực trong phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; đồng thời, tiếp tục tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để nhanh chóng đưa thành phố Bắc Kạn vươn lên, tạo dựng cho mình một vị thế mới, diện mạo mới trong sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Trong giai đoạn từ 2020 - 2025, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương, thành phố Bắc Kạn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn để sớm đưa thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt chuẩn đô thị loại II./.

Phản hồi

Các tin khác