Lào Cai: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Chỉ thị nêu rõ, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận tham gia của toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã hoàn thành và duy trì 61/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiêu chí bình quân đạt 15,15 tiêu chí/xã (tăng 11,82 tiêu chí so với năm 2010); thành phố Lào Cai được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 1 xã được UBND tỉnh công nhận đạt “Xã nông thôn mới nâng cao”; huyện Bảo Thắng đã hoàn tất hồ sơ trình Trung ương đề nghị thẩm định, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nông dân huyện Mường Khương (Lào Cai) trồng rau trái vụ để nâng cao thu nhập. (Ảnh: Báo Lào Cai).

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội và nhân dân cùng tham gia.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân trong tỉnh về vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tiếp tục triển khai sâu rộng, thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới do tỉnh phát động.

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến huyện, xã gắn với rà soát, củng cố, nâng cao năng lực bộ máy giúp việc của Ban Chỉ đạo theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Tiếp tục phân công các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trực tiếp giúp đỡ các xã; thành viên Ban Chỉ đạo huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện giúp đỡ xã, thôn, bản.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bảo đảm hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; chú trọng cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học - công nghệ, huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, phát triển công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu hút nhiều lao động. Nâng cao chất lượng quy hoạch và thực hiện quy hoạch theo hướng gắn quy hoạch hạ tầng với quy hoạch sản xuất, bố trí dân cư.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; khuyến khích, hỗ trợ phát triển liên doanh, liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, với quy mô sản xuất hàng hóa. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các Hợp tác xã nông nghiệp phát triển, nhất là các hợp tác xã có mô hình liên doanh, liên kết. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp vào vùng nông thôn, đặc biệt đầu tư vào chế biến nông sản.

Tập trung xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm, hàng năm về xây dựng nông thôn mới bảo đảm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và cá nhân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương nghiêm túc thực hiện công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, bảo đảm chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích, không nợ đọng xây dựng cơ bản, không huy động quá sức dân.

Tiếp tục huy động, bố trí, lồng ghép các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới hàng năm và cả giai đoạn. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, bảo đảm đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải lãnh phí; ưu tiên đầu tư cho các địa phương đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới hàng năm và cả giai đoạn; chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí các xã đã về đích nông thôn mới.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, giữa và cuối nhiệm kỳ có báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị gắn với báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 11/12/2020 về Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo theo quy định…

Phản hồi

Các tin khác