Quảng Ngãi: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Ảnh minh họa (Ảnh: PV)

Ảnh minh họa. (Ảnh: PV)

Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành công văn số 424-CV/TU về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Theo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã có bước phát triển, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Cùng với đó, xây dựng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội có các thành viên là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Ngân hàng chính sách xã hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng, hiệu quả của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Gắn việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội với các phong trào thi đua. Xem đây là một trong những nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, theo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, địa phương sẽ thực hiện tốt công tác truyền thông về tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt những chính sách tín dụng mới đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao hiệu quả sử dụng tín dụng chính sách xã hội để phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập và chất lượng cuộc sống, thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, đồng thời ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác huy động nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đồng thời, đẩy mạnh huy động nguồn vốn, tiền gửi tiết kiệm từ dân cư tại các điểm giao dịch xã; tranh thủ khai thác các nguồn lực, nguồn tài trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế; thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động để huy động các nguồn lực trong xã hội bổ sung vào nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội; khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn lực khi thực hiện chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Đáng chú ý, địa phương sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch xã, tổ tiết kiệm và vay vốn. Chủ động lồng ghép, kết hợp sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia với triển khai thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội. Thực hiện tốt việc bình xét, lựa chọn đối tượng để cho vay vốn tín dụng chính sách xã hội bảo đảm công bằng, chính xác; tư vấn, hướng dẫn sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Đi cùng với đó, thường xuyên rà soát, cập nhật các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong thời gian 3 năm để quan tâm, tạo điều kiện để các hộ này được kịp thời tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngoài ra, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhận dịch vụ ủy thác, tình hình sử dụng vốn của người vay; có hình thức phù hợp để nhân dân tham gia giám sát các hoạt động tín dụng chính sách xã hội./.

Phản hồi

Các tin khác