Kiên Giang: Thi đua thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh
Sản phẩm máy khử khuẩn tự động do Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang phát động thi đua nghiên cứu chế tạo. (Ảnh: LT)

Sản phẩm máy khử khuẩn tự động do Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang phát động thi đua nghiên cứu chế tạo. (Ảnh: LT)

Phong trào thi đua vừa được phát động cũng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu và vượt mức chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, cổ vũ, động viên tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao đời sống của nhân dân; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện 3 khâu đột phá gồm đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối và phát triển… góp phần hoàn thành toàn diện mục tiêu và vượt mức chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phong trào thi đua hướng tới các cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, doanh nhân, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nội dung thi đua tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện mục tiêu và vượt mức chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế; tăng thu ngân sách; tăng kim ngạch xuất khẩu; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; giảm tội phạm và tai nạn giao thông; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; phát triển y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, kết hợp các phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; dân vận khéo… tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, công chức, viên chức và trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh tới cơ sở đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đảm bảo ổn định, trong sạch, vững mạnh, gắn bó với nhân dân.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cũng là năm đầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Chính vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Kiên Giang cùng quán triệt sâu sắc chủ đề, ý nghĩa, nội dung các phong trào thi đua do Chính phủ phát động và các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động để cụ thể hóa thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương../.

Phản hồi

Các tin khác