Công tác tuyên giáo cần sáng tạo và phải tăng khả năng dự báo

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020) và 70 năm thành lập Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn (11/1949 – 11/2019), do Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức vào sáng ngày 30/7.

Tới dự Họp mặt có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Tuyên huấn Thành ủy, Khu ủy Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh
ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm qua của ngành Tuyên giáo.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống vẻ vang qua suốt chặng đường lịch sử 90 năm của ngành Tuyên giáo của Đảng. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo của Đảng mang trong mình niềm tự hào to lớn về một ngành xây dựng Đảng có quá trình lịch sử hình thành sớm nhất, đã đi trước một bước gắn liền với quá trình truyền bá, giác ngộ lý tưởng cách mạng vào phong trào yêu nước Việt Nam. 90 năm qua, ngành Tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với TP Hồ Chí Minh, trong hành trình lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng và trưởng thành của ngành Tuyên giáo, cũng chính là chặng đường một lòng một dạ sắt son theo Đảng, đoàn kết, đấu tranh anh dũng, kiên cường, năng động, sáng tạo, đổi mới … của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng chí, đồng bào Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh.

Đến nay, đại bộ phận đội ngũ cán bộ tuyên giáo của TP đều được đào tạo có hệ thống và trưởng thành trong thực tiễn, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; là lực lượng xung kích và đáng tin cậy của Đảng và Nhân dân trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Các phương tiện và điều kiện hoạt động của công tác tư tưởng - văn hóa có bước đổi mới. Công tác tuyên giáo của toàn Đảng bộ và từng tổ chức cơ sở đảng đều được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và từng cấp ủy quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Tuy nhiên, theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, bên cạnh những thuận lợi chúng ta cũng đang đối mặt với không ít thách thức. Đó là sự chống phá của các thế lực thù địch, thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận tổ chức, cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Đặc biệt là niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trước những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý, điều hành và sự phá hoại thâm độc của các thế lực thù địch, làm cho tình hình có lúc, có nơi đứng trước thử thách gay gắt. Bên cạnh đó, yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trước những thách thức ấy và sự phát triển của khoa học, công nghệ mạnh mẽ.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho rằng, để luôn xứng đáng với vị trí, vai trò của công tác tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng, không còn cách nào khác, mỗi cán bộ tuyên giáo TP, toàn ngành Tuyên giáo của Đảng bộ TP phải nỗ lực vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. Ngành Tuyên giáo TP phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, hun đúc lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đúc kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; từ thực tiễn xây dựng và phát triển thành phố tiếp tục cung cấp chất liệu và những luận cứ khoa học cho Trung ương hoàn thiện chủ trương, cơ chế chính sách thúc đẩy đổi mới, phát triển. Đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Phải tiếp tục tham mưu các giải pháp tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy trí tuệ, sự đóng góp của các giới các ngành, của toàn thể đồng bào TP cho sự phát triển nhanh, bền vững của TP và tăng cường hội nhập quốc tế, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp chung của cả nước.

Trước mắt, tham mưu tổ chức tốt việc tiếp nhận, tiếp thu mọi ý kiến, hiến kế xác đáng của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI và văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để Nghị quyết thật sự trí tuệ, mang hơi thở của cuộc sống và là kim chỉ nam giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn cuộc sống đang đặt ra, thật sự đi vào cuộc sống, đưa đất nước và TP vững bước tiến lên.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Xuất, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn – Gia Định cho rằng, bài học đối với mỗi chúng ta chính là phải nắm điều cốt lõi của ngành trên trận địa chính trị - tư tưởng: giành được “lòng dân”, lấy đó làm cơ sở chúng ta phát triển một cách năng động sáng tạo "thế trận lòng dân” để chiến thắng bất cứ kẻ địch nào, dù trong thời kỳ kháng chiến đã qua hay trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cho rằng, trong bối cảnh và điều kiện mới đòi hỏi công tác tuyên giáo phải luôn nỗ lực, có nhiều phương thức sáng tạo, tăng khả năng dự báo… góp phần ổn định chính trị, tạo tiền đề để TP phát triển nhanh, bền vững. Đồng chí cũng chỉ ra một số nội dung trọng tâm mà ngành tuyên giáo TP cần tập trung trong thời gian tới.

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, chú ý “công tác tư tưởng phải đi trước một bước” trong nhiều vấn đề, nhất là các vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống của Nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, bám sát cơ sở, xây dựng điển hình tiên tiến làm hạt nhân tạo sự lan tỏa sâu rộng, để mỗi điển hình thực sự là một tấm gương sống động để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.

Thứ ba, cần chủ động, kiên quyết phản bác một cách có cơ sở khoa học, có sức thuyết phục đối với những quan điểm sai trái, những luận điệu phản động. Đồng thời, cần quan tâm đến việc định hướng sử dụng mạng xã hội tích cực, có ý nghĩa, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, hội viên; tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội một cách hiệu quả. 

Cán bộ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn TP vinh dự được nhận Kỷ nhiệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng".

Thứ tư, quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh, tâm huyết với nghề, có tri thức và phương pháp công tác khoa học, công tác có hiệu quả và đạt chất lượng cao.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Sẵn sàng cho Đại hội đảng bộ./.

Phản hồi

Các tin khác