Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo TTATGT tại bến xe Mỹ Đình.

Tăng cường nâng cao nhận thức

Xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nêu rõ mục tiêu cần phải nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau gần 4 năm quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết, nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Thanh tra Bộ GTVT về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được tăng cường; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp trong sinh hoạt của Chi bộ, Đảng bộ.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW được Chi bộ và Đảng ủy Thanh tra Bộ triển khai thực hiện hàng năm trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và xây dựng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được Chi bộ, Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Thanh tra Bộ tăng cường triển khai và thực hiện nghiêm túc, theo quy định của Đảng; cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Thanh tra Bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng lành mạnh; có tinh thần trách nhiệm; chấp hành tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, chưa có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kết quả này không chỉ xây dựng Đảng bộ Thanh tra Bộ vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp chung của ngành mà còn có tác động lan tỏa rộng rãi đến các tổ chức, cơ sở Đảng ở các cơ quan, đơn vị thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng do Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh mặt tích cực nêu trên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng còn một số tồn tại như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, năm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở một vài thời điểm, ở một vài nơi trong Đảng bộ Thanh tra Bộ còn có lúc chưa kịp thời, chưa thực sự tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ; việc tự phê bình và phê bình còn có cấp ủy, cán bộ, đảng viên đôi lúc chưa thực sự quyết liệt; việc đưa nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi Bộ hằng tháng có nơi nội dung chưa thực sự phong phú, chưa thường xuyên đổi mới hình thức học tập,...

Đáp ứng thực tiễn

Giai đoạn hiện nay, cán bộ, đảng viên cần có bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, trong sáng hơn nữa để góp phần xây dựng và phát triển ngành GTVT - ngành đi trước mở đường cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, việc học tập, triển khai nghị quyết phải thay đổi căn bản hơn nữa về chất, gương mẫu từ trên xuống dưới, thực sự ngấm sâu vào suy nghĩ, tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong từng tổ chức, cơ sở đảng. Trên cơ sở tính chất, đặc điểm tổ chức, hoạt động của ngành GTVT, Đảng bộ cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thêm cách thức, hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, quán triệt sự cần thiết, cấp bách của việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, cần vận dụng sáng tạo thông qua thực tiễn công tác trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Như chúng ta đã biết, hệ thống quan điểm, tư tưởng và việc làm của Bác rất phong phú ở các góc độ khác nhau, từ tư tưởng về giải phóng dân tộc, giai cấp, chế độ cho đến những vấn đề cụ thể trong công tác, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên. Song, khi học tập, triển khai chúng ta cần vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của từng tổ chức cơ sở Đảng, cần chọn những chủ đề gắn liền với chức trách, nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, cơ sở Đảng và đảng viên, không sáo rộng, giáo điều”, lãnh đạo Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT chia sẻ.

Lực lượng thanh tra giao thông phối hợp cùng cảnh sát giao thông kiểm tra tải trọng phương tiện.

Cũng theo lãnh đạo Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT, trong Đảng bộ Thanh tra Bộ, các chủ đề về tư tưởng của Bác gắn liền với công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo... được vận dụng để sinh hoạt chính trị thường xuyên, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong suy của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Thiết nghĩ, mỗi tổ chức, cơ sở Đảng cần lựa chọn những chủ đề thiết thực, những vụ việc, thậm chí những vụ việc rất cụ thể để học tập, rút ra những bài học thực tiễn, qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, giáo dục chính trị, tư tưởng cho mỗi cán bộ, Đảng viên.

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tập trung khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng đang chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành (bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khôi phục vận tải, thực hiện hàng loạt công trình quốc gia quan trọng...) thì những tư tưởng, phong cách của Bác càng cần được tiếp tục đẩy mạnh học tập, như: “tinh thần trách nhiệm trong công việc”, “tính tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn”, “phong cách nói đi đôi với làm”, “phải dùng người có đức có tài, đúng chỗ, đúng việc”,...

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức hằng năm trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và xây dựng. Tổ chức đảng cần có thái độ kiên quyết xử lý kỷ luật những tổ chức Đảng và cá nhân không tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Củng cố vững chắc nền tảng

Lãnh đạo Đảng ủy Thanh tra Bộ cho biết, một yếu tố quan trọng là tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong các tổ chức, cơ sở đảng trong việc triển khai nghị quyết gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW. Muốn làm được điều này cần xây dựng, hoàn thiện các tổ chức cơ sở đảng thực sự dân chủ, đoàn kết và phát huy sức mạnh tập thể theo Điều lệ Đảng: không duy ý chí, áp đặt trong công tác xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng, nếu không dễ dẫn đến giảm sút năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thông qua phát động sự sáng tạo, sáng kiến trong đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập quán triệt nghị quyết của Đảng như đã nêu trên; đẩy mạnh hoạt động nêu gương của Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; xác định thẩm quyền, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác bảo về chính trị nội bộ gắn với việc quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các tổ chức, cơ sở đảng cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm với các nội dung có trọng tâm, trọng điểm; xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời chủ động phát hiện, xác định và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của đảng viên; cần quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phát sinh theo quy định của Đảng. Quan tâm kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Đề xuất cấp có thẩm quyền quy định cụ thể về hậu kiểm, trách nhiệm của từng chủ thể (đảng viên, cấp ủy đảng) trong hậu kiểm để tăng cường hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát.

Các tổ chức, cơ sở đảng cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Mặt khác, mỗi cán bộ, đảng viên trong các tổ chức, cơ sở Đảng bộ, trên cơ sở nhận thức đầy đủ và sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngoài ra, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW nhằm đánh giá kịp thời những ưu điểm, hạn chế trong thực tiễn tại chi bộ, đảng bộ để qua đó, cấp ủy chi bộ, đảng bộ phát hiện, nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng hoặc để nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng nhằm nhân rộng điển hình, tạo động lực tu dưỡng, rèn luyện trong toàn tổ chức, cơ sở Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao.

Đồng thời cần nghiên cứu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (phù hợp với quy định, Điều lệ Đảng) trong công tác tuyên truyền phổ biến triển khai Nghị quyết gắn với Chỉ thị 05-CT/TW cũng như trong sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các tổ chức, cơ sở Đảng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu tất yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) không thể tách rời việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Phản hồi

Các tin khác