Chúc mừng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định; đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 5 năm qua, phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Nam Định cần tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng thi đua yêu nước và tấm gương thi đua mẫu mực của Bác Hồ.

 Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V

 

Tập trung triển khai sâu rộng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, hiếu học và sức mạnh đại đoàn kết, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực về con người để phát triển nhanh, bứt phá hơn nữa trên các lĩnh vực.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư các dự án lớn, công nghệ cao; chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước...

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác thi đua khen thưởng phải bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng phải có tính nêu gương thực sự. Các địa phương, đơn vị chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân, học sinh, sinh viên...

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho UBND tỉnh Nam Định vì những thành tích xuất sắc trong năm 2019  

 

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nam Định đạt được kết quả nổi bật ở tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Tổng sản phẩm GRDP trong tỉnh (theo giá so sánh năm 2010) tăng bình quân 7,9%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 17,9%; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm hơn 82% (tăng hơn 6% so với năm 2015). GRDP bình quân đầu người gấp khoảng 2 lần; tổng giá trị sản xuất công nghiệp gấp 1,8 lần; thu ngân sách gấp 2,1 lần lần so với năm 2015. 

Công tác huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội có sự chuyển dịch mạnh theo hướng xã hội hóa. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn trong 5 năm ước đạt 175 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 17,4%/năm; trong đó, vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước chiếm 16%, tăng bình quân 3,3%/năm; vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân chiếm 70%, tăng bình quân 23%/năm.

Nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đã và đang hoàn thành, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư. Đặc biệt, Nam Định đã trở thành tỉnh nông thôn mới sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, là một trong hai tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn Nam Định năm 2019 đạt gần 50 triệu đồng/người, cao gấp nhiều lần so với trước khi xây dựng nông thôn mới.

Nam Định tự hào là địa phương 25 năm liên tục giữ vị trí dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục đào tạo. Nhiều năm qua, tỷ lệ học sinh Nam Định đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế trong tốp đầu cả nước...

 Lãnh đạo tỉnh Nam Định trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể 
 

Đặt mục tiêu phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, từng phần việc, nhiệm vụ của mỗi người nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Nam Định phấn đấu đến năm 2025, tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 2020) tăng bình quân 8,5 - 9,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên 100 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm xuống dưới 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025). Tỉnh có 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Hải Hậu được công nhận huyện nông thôn mới kiểu mẫu...

Để đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đề nghị, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động với mục tiêu cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn địa phương.

Các huyện, thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể cần cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và tình hình thực tế. Cán bộ đảng viên, công nhân viên chức người lao động gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Tại Đại hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong  năm 2019. 10 tập thể được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nam Định năm 2019.

Dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân của tỉnh Nam Định có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, khuyến học khuyến tài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.