Nghệ An: Đẩy mạnh tuyên truyền về triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Nghệ An tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Ảnh minh họa: BT)

Nghệ An tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Ảnh minh họa: BT)

Theo đó, Kế hoạch số 46-KH/TU của Tỉnh ủy Nghệ An hướng đến nhiều mục tiêu quan trọng. Trong đó, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Cụ thể, theo Kế hoạch, sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến hết năm 2021, Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị cần tập trung tuyên tuyền kết quả thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng do Văn phòng Trung ương Đảng phát hành; dư luận tích cực của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII của Đảng, các hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phân tích, lý giải sâu sắc về lý luận và thực tiễn của chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước, thể hiện trong nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tập trung làm rõ chủ đề Đại hội, nhấn mạnh mục tiêu “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đi sâu phân tích những điểm mới, quan điểm nổi bật trong chỉ đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới.

Đi cùng với đó, tuyên truyền về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được Đảng, Nhà nước đề ra trong năm 2021, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành để giữ vững ổn định và tăng trưởng kinh tế, vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành.

Tuyên truyền về kết quả triển khai các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Kế hoạch nêu rõ, từ năm 2022 và các năm tiếp theo, cần tập trung tuyên tuyền các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua từng năm và kết quả triển khai thực hiện. Đồng thời, biểu dương những nỗ lực, sáng tạo của địa phương, đơn vị, các doanh nghiệp và cá nhân trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong lao động sản xuất và học tập, công tác.

Song song với đó, thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực’.

Về hình thức tuyên truyền, tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như trên báo chí, website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc. Mở chuyên trang, chuyên mục đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống.

Đồng thời, tổ chức đăng tải các tin, bài viết về không khí khẩn trương, tích cực của địa phương, đơn vị mình để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội đảng bộ các cấp trên internet.

Về hình thức tuyên truyền miệng, Kế hoạch nêu rõ: Tổ chức hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp,… để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh – truyền hình cấp huyện và truyền thanh cấp xã.

Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền khẩu hiệu về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Đại hội XIII của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước,… trên pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

Để triển khai Kế hoạch trên, Tỉnh ủy Nghệ An giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh sau Đại hội XIII của Đảng để chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và báo cáo theo quy định.

Đồng thời, tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ./.

Phản hồi

Các tin khác