Phát huy vai trò của ngành thống kê với việc hoạch định chính sách
BCH Đảng bộ Tổng cục Thống kê nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục diễn ra vừa qua (Ảnh: PV)

Trên cơ sở đó tổ chức thu thập số liệu và cung cấp thông tin thống kê kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước…

Với tinh thần kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan TCTK sẽ đoàn kết nhất trí nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác chuyên môn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCTK lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của đảng viên

Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Tổng cục Thống kê nêu rõ: Đảng bộ TCTK tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là trong chấp hành các nguyên tắc, quy định của Đảng, chấp hành nghiêm về sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng ngay từ chi bộ.

Xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết trong đó chú trọng đến tính khả thi, bám sát quan điểm, đường lối, mục tiêu trong nghị quyết, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và bảo đảm điều kiện thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Việc học tập, triển khai thực hiện chuyên đề cũng được Đảng ủy chủ động triển khai thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, qua các chuyến công tác thực tế. Qua kiểm tra giám sát cho thấy, công tác sinh hoạt chuyên đề tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc được triển khai theo đúng tinh thần hướng dẫn, trung bình đạt 2-3 cuộc/năm như mục tiêu đề ra.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên hướng sự quan tâm tới nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị, thông tin thời sự, chính sách. Đồng thời, coi trọng đấu tranh phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái - nguyên nhân chủ yếu dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy cũng chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua, kỷ niệm. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí, dân chủ và đổi mới trong cơ quan.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được Đảng ủy quan tâm thực hiện. Đã triệu tập các cấp ủy tham gia Hội nghị tập huấn công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng do ĐUBKHĐT tổ chức, đầy đủ và đúng thành phần triệu tập. Hàng năm, Đảng ủy thường xuyên cử quần chúng ưu tú tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng (lớp cảm tình đảng) và đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức cho đảng viên mới. Tất cả các đối tượng được cử đều hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao, đạt thành tích tốt.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo TCTK thực hiện lấy phiếu giới thiệu, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 hàng năm. Tham gia, cho ý kiến kịp thời, có chất lượng, với trách nhiệm cao đối với các trường hợp luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức TCTK.

Hàng năm, Đảng ủy và Uỷ ban Kiểm tra đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát. Tiến hành kiểm tra thường xuyên và theo kế hoạch việc chấp hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ, các chi bộ về đảm bảo kỳ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt, việc bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ... Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra đã thành lập 27 đoàn kiểm tra, giám sát. Tiến hành 27 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó Đảng ủy thực hiện 11 cuộc và Ủy ban Kiểm tra thực hiện 16 cuộc. Qua kiểm tra, giám sát không phát hiện sai phạm.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” đã được triển khai tới tất cả các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ TCTK đúng theo chương trình và kế hoạch của cấp trên triển khai.

Với vai trò gương mẫu, đi đầu của người đảng viên, Đảng ủy đã quán triệt tới các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong đảng bộ về việc tích cực tuyên truyền, ủng hộ chủ trương và phương án cải cách hành chính, đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, quản lý tài chính, tài sản mà TCTK đang triển khai. Đồng thời, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

Đại hội đại biểu Tổng cục Thống kê lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 30/6/2020 (Ảnh: PV)

Đại hội đại biểu Tổng cục Thống kê lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 30/6/2020 (Ảnh: PV)

Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Công đoàn tăng cường công tác giáo dục và động viên cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn; tích cực vận động cán bộ công chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản cơ quan, giữ vững các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động…Lãnh đạo tốt công tác Đoàn Thanh niên cơ quan, chú trọng củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng và ý thức phấn đấu vào Đảng của thanh niên. Tạo điều kiện để thanh niên cơ quan phát huy tính xung kích của tuổi trẻ, hăng say học tập chính trị, chuyên môn, tin học, ngoại ngữ và học tập nâng cao, nghiên cứu khoa học.

Thống kê làm nền tảng để hoạch định chính sách khoa học, sát thực tiễn và đi vào cuộc sống

Gần đây, trong một dịp hướng tới kỷ niệm 75 năm ngành thống kê, người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, đánh giá cao và hoan nghênh những thành quả nhiều mặt, sự đóng góp trực tiếp của ngành thống kê đối với sự phát triển của đất nước thông qua hệ thống số liệu khoa học, chính xác đồng thời khẳng định, ngành Thống kê tuy không phải là ngành trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất nhưng lại là ngành rất vất vả, ngành làm cơ sở cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như các địa phương, các cấp, các ngành hoạch định chính sách. Vì lẽ đó, ngành Thống kê xác lập vai trò quan trọng của đất nước, làm căn cứ để hoạch định chính sách, đường lối phát triển có cơ sở khoa học, sát thực tiễn và đi vào cuộc sống.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng, công tác thống kê có vai trò quan trọng của đất nước, nhờ thống kê chúng ta thấy được phát triển đất nước toàn diện.

Thủ tướng đề nghị, TCTK tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng, các nhiệm vụ được giao, trong đó làm tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm, đó là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp, các ngành. Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế – xã hội, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đặc biệt công tác phân tích dự báo cũng như triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam, các đề án lớn của ngành, nhất là Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, tiếp tục tổng hợp công bố việc điều chỉnh quy mô GDP 2018 -2020 và số liệu GRDP của các địa phương. Xây dựng bộ số liệu đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương phục vụ cho chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đổi mới công nghệ và phương pháp, chế độ thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với thực tế Việt Nam. Trong đó, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung nghiên cứu phương pháp thống kê mới hiện đại nhằm giảm thiểu vùng trống thông tin, nhất là những thông tin quan trọng với năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, các khu vực kinh tế chưa được quan sát, các chỉ tiêu giám sát, đánh giá quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Tăng cường kết nối và khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu thống kê, dữ liệu hành chính, đặc biệt từ các ngành thuế, hải quan, tài chính, ngân hàng tiến tới kết nối, chia sẻ dữ liệu cho xã hội thông qua trục liên thông, hệ thống thông tin quốc gia… Thực hiện tốt các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực thống kê, trong đó ngành Thống kê Việt Nam tiếp tục mở rộng hội nhập quốc tế để phát huy những kết quả vừa qua.

Nhìn lại chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành

Ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về thông tin thống kê kinh tế – xã hội của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương, ngày 06/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam, tiền thân của Tổng cục Thống kê ngày nay, nằm trong Bộ Quốc dân Kinh tế. Hiện nay, Tổng cục Thống kê là cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê, điều phối hoạt động thống kê, tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế – xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật. Tổng cục Thống kê được tổ chức theo hệ thống dọc từ Trung ương đến cấp huyện, với tổng số trên 5,3 nghìn công chức, viên chức, trong đó nữ chiếm tỷ lệ xấp xỉ 44,4%, 94% công chức, viên chức có trình độ đại học và trên đại học. Trải qua gần 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Thống kê đã từng bước trưởng thành, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước qua từng giai đoạn với nhiều kết quả nổi bật: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê kinh tế – xã hội phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Bảo đảm thông tin thống kê theo phương châm “Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời” thông qua việc biên soạn các báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế, kịch bản kiểm soát lạm phát, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Đồng thời, đưa ra các kiến nghị trong điều hành của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương nhằm đảm bảo đạt mục tiêu mà Quốc hội và Chính phủ đã đặt ra.

Cùng với đó, ngành Thống kê đã tổ chức thành công các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê về lĩnh vực dân số và nhà ở; kinh tế; nông, lâm nghiệp và thủy sản qua đó cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tình hình phát triển của đất nước, cung cấp thông tin quan trọng trong việc xây dựng và hoạch định chính sách.

Công tác hợp tác, chia sẻ thông tin thống kê với Bộ, ngành được tăng cường và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận thông qua thực hiện thành công các công việc lớn của Ngành, như: Đánh giá lại quy mô GDP, thực hiện Tổng điều tra, đặc biệt là biên soạn và cập nhật bộ số liệu phục vụ Tổ biên tập của Tiểu ban Kinh tế – Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025. Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945-31/12/2020), hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946-06/5/2021) là dịp để ngành Thống kê nhìn lại những đóng góp của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời cũng đặt ra những mục tiêu, định hướng phát triển trong thời gian tới với mong muốn phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu thông tin thống kê tinh tế – xã hội của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho rằng, môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê ngày càng hoàn thiện, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của công tác thống kê. Hơn nữa, công tác phương pháp chế độ luôn được cải tiến để xây dựng, tính các chỉ tiêu thống kê theo đúng phương pháp luận quốc tế và phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, thanh tra, kiểm tra, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền cũng được ngành Thống kê thực hiện tốt góp phần vào thành công chung của ngành. Từ những thuận lợi đó, tin tưởng và hy vọng rằng, công tác thống kê nói riêng và ngành thống kê nói chung sẽ ngày càng đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của đất nước./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất