Thành phố Huế: Phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán đặc sắc

Nghị quyết của Thành ủy Huế nhằm bảo vệ và phát huy những giá trị đặc sắc của văn hóa, con người Huế nói riêng; văn hóa, con người Việt Nam nói chung. Lựa chọn, định hướng, cập nhật các giá trị văn hóa mới, tiên tiến, xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh, năng động, sáng tạo để văn hóa thực sự trở thành động lực quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Nghị quyết đề ra, toàn Thành phố phấn đấu 95% tổ dân phố, thôn được công nhận và công nhận lại chuẩn văn hóa hàng năm theo tiêu chuẩn đã được cập nhật mới hệ thống các giá trị đạo đức lối sống Huế; 100% hộ gia đình, cá nhân được quán triệt hương ước, quy ước của tổ dân phố, khu dân cư nơi sinh sống theo nội dung đã được cập nhật mới; 100% cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, hộ dân cư, doanh nghiệp, những người hoạt động trong các dịch vụ du lịch, thương mại,… trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến về hệ thống các giá trị đạo đức, lối sống Huế; 100% trường học có thư viện, tủ sách “văn hóa Huế” và phòng đọc phù hợp quy mô trường, lớp; 100% phụ huynh học sinh các lớp đầu cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được phổ biến, tiếp cận các phương pháp giáo dục con theo từng độ tuổi.

Phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc. (Ảnh minh họa: Báo Thừa Thiên Huế).

Bên cạnh đó, phấn đấu trên 90% các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố có ít nhất 02 hoạt động/ năm học nhằm giáo dục và quảng bá hệ thống các giá trị đạo đức, lối sống Huế trong học sinh; 99,7% học sinh đạt hạnh kiểm khá trở lên; 75% phường, xã có nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả, thường xuyên, đồng thời phấn đấu trong nhiệm kỳ có từ 05 đến 06 đình làng được trùng tu, tôn tạo và được khai thác, phát huy vào việc tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Thành ủy Huế đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện gồm: Hệ thống hóa các giá trị và xây dựng tài liệu phục vụ cho tuyên truyền, giáo dục; tổ chức tuyên truyền, phổ biến theo kế hoạch truyền thông hằng năm với các hình thức đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, đẩy mạnh giáo dục và phát huy, trong đó rà soát, cụ thể hóa hệ thống giá trị đạo đức, lối sống Huế vào trong các quy tắc của hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; nội quy của cơ quan, tổ chức, các chuẩn công nhận danh hiệu, đánh giá thi đua, khuen thưởng của cá nhân, gia đình, tổ chức, cộng đồng… để tiến hành áp dụng, từng bước đưa các giá trị này vào cuộc sống, gắn liền với cuộc sống. Cùng với đó là xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn. Nhiệm vụ cuối cùng là phát huy vai trò nêu gương, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đoàn thể trong hệ thống chính trị Thành phố phải cùng gia đình của mình gương mẫu trong việc áp dụng hệ thống các giá trị.

Trong giai đoạn hiện nay, đứng trước thời cơ và thách thức mới, với mục tiêu xây dựng thành phố Huế trở thành trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa - giáo dục, đô thị thông minh, việc ban hành Nghị quyết nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa Huế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị là hết sức cần thiết nhằm bảo vệ và phát huy những giá trị đặc sắc của văn hóa, con người Huế nói riêng, văn hóa, con người Việt Nam nói chung, đồng thời qua đó lựa chọn, định hướng cập nhật các giá trị văn hóa mới, tiên tiến, xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh, năng động, sáng tạo để văn hóa thật sự trở thành động lực quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Phản hồi

Các tin khác