TP Hồ Chí Minh phấn đấu có thêm 150 hợp tác xã

Hợp tác xã trồng lan Ngọc Điểm tại quận 12 (ảnh:thanhuytphcm.vn)

 Trong Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, Thành phố đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững; thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kêt, hợp tác. Đồng thời, không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đấy phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Thành phố dự kiến sẽ phát triển 150 hợp tác xã, 02 Liên hiệp hợp tác xã; tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể đạt 7%/năm; tỷ trọng đóng góp vào GRDP Thành phố là 0,5%; thu hút thêm 15.000 lao động làm việc trong khu vực kinh tế hợp tác xã ; tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã đã qua đào tạo có trình độ đại học, cao đẳng đạt trên 60%, còn lại đạt trình độ trung, sơ cấp.

Đặc biệt, Thành phố sẽ xây dựng và phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND Thành phố, các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện, xem xét lồng ghép việc hỗ trợ kinh tế tập thể trong các chương trình, đề án như: Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình xây dựng nông thôn mới; các chương trình hỗ trợ của các ngành và tổ chức khác nhau như: Nông nghiệp, Công Thương, Ngân hàng, Hội nông dân... tạo nguồn lực đủ mạnh cho kinh tế tập thế phát triển.

Thành phố xác định rõ, cần phải phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã Thành phố trong việc kết nối, phối hợp, chủ động tìm kiếm các đối tác, các tổ chức tài trợ nước ngoài để hỗ trợ hợp tác xã trong quá trình đổi mới, củng cố phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã. Đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả của các tổ chức đại diện hợp tác xã của một số nước trên thế giới.

Thành phố cũng đã có định hướng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo ngành, lĩnh vực chủ yếu. Đối với việc hỗ trợ vốn, tín dụng, sẽ tăng nguồn vốn của Quỹ Trợ vốn thành viên hợp tác xã Thành phố; phấn đấu đến năm 2030, quỹ có nguồn vốn hoạt động đạt xấp xỉ 2.000 tỷ đồng./.

Phản hồi

Các tin khác