TP Hồ Chí Minh rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn

Ảnh minh họa. (Nguồn: thanhuytphcm.vn)

Nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025, Thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch cụ thể, trong đó có Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2021.

Kế hoạch nhằm rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính (TTHC) để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân; rà soát, đánh giá TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ưu tiên cung cấp lên Cổng Dịch vụ công TP và tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Kế hoạch cũng nhằm đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; đơn giản hóa, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy định; áp dụng cơ chế liên thông, kết hợp để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân.

Theo đó, việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải đảm bảo về nội dung và cách thức thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá tập trung tiến hành rà soát, đánh giá TTHC hoặc nhóm TTHC theo yêu cầu và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và dự thảo phương án đơn giản hóa TTHC gửi về Văn phòng UBND Thành phố để xem xét, đánh giá chất lượng trước khi trình UBND Thành phố phê duyệt.

Các cơ quan rà soát, gửi kết quả rà soát về Văn phòng UBND Thành phố trước ngày 15 tháng 7 năm 2021. 2. Văn phòng UBND Thành phố tổng hợp, trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt phương án đơn giản hóa trước ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Phản hồi

Các tin khác