Cần đánh giá cụ thể hơn về kết quả phòng, chống tham nhũng

Cần đồng sức, đồng lòng, nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Tuấn đánh giá dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, bài bản, chu đáo, có sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, kế thừa và phát triển, bố cục chặt chẽ, kết tinh được trí tuệ, tích hợp được ý Đảng, lòng dân.

Nhận thấy nội dung của dự thảo văn kiện có nhiều điểm mới, mang tính đột phá và có tầm nhìn chiến lược, ông Nguyễn Mạnh Tuấn bày tỏ ý kiến cho rằng: 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược có kết cấu khoa học, đã thể hiện toàn diện, đầy đủ những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chủ đạo, những chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới có ý nghĩa chiến lược, có tính đột phá trong giai đoạn hiện nay.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, cần đồng sức, đồng lòng, nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, mỗi tổ chức đảng và từng đảng viên. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cấp ủy theo chức năng, nhiệm vụ cần tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn đề ra, đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, ông Tuấn nhấn mạnh các địa phương cần chủ động khai thác hiệu quả lợi thế của địa phương, đơn vị; chủ động đề xuất những cơ chế, chính sách tạo sự phát triển đột phá; huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng... để thu hút đầu tư phát triển, đóng góp cho sự phát triển chung. Cùng với đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động sức dân để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đề xuất bổ sung một số giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chánh Văn phòng Thành ủy Móng Cái Nguyễn Thị Ninh nhấn mạnh tới nhiệm vụ “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng” có ý nghĩa, vai trò rất lớn, quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ còn lại.

Đồng chí Nguyễn Thị Ninh đề xuất tiếp tục quy định rõ hơn Đảng phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình; về quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu khi thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước, sao cho thiết thực, ngắn gọn, khả thi; phải tính đến cân đối các nguồn lực và điều kiện để bảo đảm triển khai có hiệu quả.

Đồng thời, theo đồng chí Nguyễn Thị Ninh, cần coi trọng xây dựng văn hóa trong các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước trong hệ thống chính trị; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm thông qua những hoạt động thiết thực, cụ thể. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội; từng bước xây dựng hệ thống chính trị hoạt động năng động, có hiệu lực, hiệu quả.

Đánh giá cụ thể hơn về kết quả phòng, chống tham nhũng

Đồng chí Vũ Hữu Chương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh, đề nghị văn kiện Đại hội XIII của Đảng cần đánh giá cụ thể hơn nữa về kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương  4 khóa XII; vấn đề chạy chức, chạy quyền. Đối với tầm nhìn và định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, đồng chí cũng đề nghị bổ sung nội dung “Bảo vệ môi trường tự nhiên cùng với phát triển kinh tế - xã hội” là trung tâm trong 5 quan điểm chỉ đạo.

 

Tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế

Nhất trí với kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh trong 5 năm qua, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vân Đồn Tô Văn Hải đề xuất tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thêm vào đó, cần tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó có tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, song bước đi phải hết sức thận trọng có kiểm nghiệm, đánh giá khả thi, tránh làm dàn trải.

Phát triển sản xuất vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Liêu Dương Ngọc Khoa cho rằng, điểm đặc biệt là văn kiện lần này được mở rộng, không chỉ đánh giá nhiệm kỳ 5 năm của khóa XII mà còn đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung 2011, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, gắn với 35 năm Đổi mới.

Cùng với đó, đồng chí Dương Ngọc Khoa cũng bày tỏ mong muốn trong Nghị quyết nhiệm kỳ tới tiếp tục có những chính sách mới quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, gắn với triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đang thực hiện. Đồng thời, cần tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách với khu vực thuận lợi./.

Phản hồi

Các tin khác