Phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: QN)

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: QN)

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố, nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân từ ngày 20/10 đến 10/11/2020. Việc này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Để đợt lấy ý kiến nhân dân vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả cao, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có công văn về việc triển khai việc thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gửi các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; Trung tâm Truyền thông tỉnh.

Ngay sau đó, nhiều ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được đưa ra, đề cập đến nhiều nội dung quan trọng, thiết thực với địa phương.

Tiếp tục có các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh

Qua thực tiễn ở địa phương, bà Bùi Thị Tám, khu Trới 6, phường Hoành Bồ (thành phố Hạ Long) đề nghị Đảng và Nhà nước ta tiếp tục quan tâm, nghiên cứu và triển khai các mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, phù hợp với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, để xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, theo bà Bùi Thị Tám, cần bổ sung nội dung “kiên quyết chống biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống xa dân, coi thường dân” vào tiếp sau đoạn “đấu tranh có hiệu quả các căn bệnh chủ nghĩa cá nhân”. Bên cạnh đó, cần kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Việc này cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và kiên quyết hơn nữa.

Phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân

Qua nghiên cứu Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ông Lê Ngọc Hân, khu 4B, phường Cẩm Thành (thành phố Cẩm Phả) đặc biệt đánh giá cao những kết quả của Đảng ta trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Ông nêu rõ những kết quả tích cực như: tình trạng tham nhũng, tiêu cực đã từng bước được kiềm chế, nhiều vụ án kinh tế, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng lần lượt được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh,… được cán bộ, nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, góp phần quan trọng nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Đây cũng là yếu tố quan trọng để gắn kết tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Theo ông Lê Ngọc Hân, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cần quan tâm hơn nữa tới nội dung về quyền làm chủ của nhân dân, hoàn thiện cơ chế, quy trình để đảm bảo nhân dân tham gia có hiệu quả hơn nữa vào quá trình hoạch định và quyết định chính sách. Ngoài ra, trong bối cảnh phát triển công nghệ thông tin như hiện nay, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan liên quan cần thực sự quan tâm đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để giữ vai trò đại diện của tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, cũng như làm tốt công tác định hướng dư luận.

Tập trung nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chia sẻ mối quan tâm đặc biệt về các nhiệm vụ về an ninh, quốc phòng trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch mà dự thảo đã nêu, bạn Đỗ Trần Hanh, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Cẩm Sơn (thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh), nhấn mạnh: Thực tế, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và internet như hiện nay, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội đang tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Do vậy, vạch trần và đấu tranh phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn của những đối tượng đưa thông tin xấu, độc trên mạng xã hội là việc làm cần thiết không chỉ của mỗi đoàn viên, thanh niên, mà của mọi tầng lớp trong xã hội.

Theo bạn Đỗ Trần Hanh, trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước ta cần quan tâm nhiều hơn đến nội dung này, nhất là việc xây dựng, triển khai các văn bản pháp luật xử lý việc đăng, tuyên truyền thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình xã hội. Bên cạnh đó, cũng cần có các giải pháp quản lý hoạt động thông tin trên không gian mạng, triển khai hiệu quả hơn nữa Nghị định số 15/2020/NĐ-CP “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử”.

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Cẩm Sơn cho rằng cần tập trung nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế./.

Phản hồi

Các tin khác