Từng bước đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển
 Toàn cảnh Đại hội.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai đã nghiêm túc triển khai tổ chức thảo luận, lấy ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương, văn kiện tỉnh (trước Đại hội Đảng bộ tỉnh đã có 13.807 ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Trung ương và 24.178 ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện của tỉnh).  Trong 3 ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, đặc biệt là các giải pháp thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm và 2 lĩnh vực đột phá, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các ý kiến thảo luận tại Đại hội đều thể hiện thống nhất cao với dự thảo các văn kiện Trung ương, bày tỏ sự kỳ vọng, tin tưởng của nhân dân các dân tộc Lào Cai đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Một số đại biểu đã nêu ý kiến tham gia bổ sung, trong đó có việc: Xác định rõ hơn về bản chất, hình thức, vai trò của hợp tác xã trong cơ cấu thành phần kinh tế; có chính sách, giải pháp đồng bộ hỗ trợ các hợp tác xã gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn; quan tâm giải quyết nợ xấu, nợ công; đánh giá thực chất công tác xây dựng nông thôn mới; ứng dụng có hiệu quả thành tựu của Cách mạng khoa học công nghệ 4.0 vào sản xuất và đời sống; nâng mức thu nhập, quan tâm cải thiện phúc lợi và điều kiện làm việc của người lao động. Ngoài ra cần có giải pháp quyết liệt quản lý thông tin trên mạng xã hội, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đăng tải những thông tin giả mạo, sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước. Chú trọng quản lý đất đai; xử lý nghiêm, dứt điểm một số vụ việc gây thất thoát vốn nhà nước, ô nhiễm môi trường, sai phạm trong quản lý xây dựng.

Nêu ý kiến bổ sung, một số đại biểu nhấn mạnh cần có giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới phương pháp tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng phù hợp với từng đối tượng; quan tâm chất lượng phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn.

 Các đại biểu tham dự Đại hội.

 

Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân là trọng tâm

Đối với các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các ý kiến đều nhất trí cao với các văn kiện của tỉnh, thống nhất đánh giá: Các văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, toàn diện, có các báo cáo thuyết minh, giải trình cụ thể kèm theo; đề xuất bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Chương trình hành động.

Các ý kiến đánh giá cao những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, phân tích đúng tình hình và đề xuất nhiều giải pháp có giá trị để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI  khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội, tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 7 nhiệm vụ trọng tâm và 2 đột phá.

Đặc biệt, việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân được coi là trọng tâm, đây là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến. Về phát triển kết cấu hạ tầng, các đại biểu đề xuất 7 mô hình, 7 nhiệm vụ chiến lược để phát triển giao thông, đô thị; 6 giải pháp phấn đấu xây dựng thành phố Lào Cai trở thành đô thị thông minh, vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh; 04 giải pháp phát huy lợi thế, phát triển dịch vụ, kinh tế cửa khẩu; 5 giải pháp phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Lào Cai gắn với phát triển đột phá du lịch; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tất yếu dẫn đến chuyển dịch lao động, có 6 nhiệm vụ, giải chủ yếu được đề xuất để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, để góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, một số đại biểu cũng đề xuất 5 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử gắn với cải cách hành chính tư pháp Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai.

Ngoài ra, còn có ý kiến nêu các giải pháp cụ thể trong phát triển công nghiệp, nông - lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, khoa học - công nghệ, tài chính, kế hoạch, cải cách hành chính, giảm nghèo; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại - hội nhập quốc tế; phòng chống tham nhũng, kiểm tra giám sát; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, quyền làm chủ của nhân dân...

Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham luận tại Đại hội để bổ sung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, từng bước đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước ./.

Phản hồi

Các tin khác