Nghiêm túc thi hành Điều lệ Đảng

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Lê Thị Ngọc Loan khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020. Ảnh: P.Hằng

Đồng chí Phạm Anh Dũng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn Tỉnh đã thực hiện đúng các nội dung của Điều lệ Đảng. Trong đó, công tác kết nạp đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy và tổ chức Đảng chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, coi trọng chất lượng, lấy tiêu chuẩn làm cơ sở xem xét kết nạp vào Đảng, nhờ vậy đã xây dựng được đội ngũ đảng viên tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất đạo đức, gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hiện tốt quy định về nêu gương.

Tính đến ngày 14/5, toàn tỉnh Đồng Nai có gần 85.600 đảng viên; chất lượng đảng viên chuyển biến theo hướng tích cực, tỷ lệ đảng viên trẻ, có trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Nếu như năm 2016, 96% đảng viên của tỉnh có trình độ THCS và THPT thì nay tăng lên 97% và số đảng viên có trình độ đại học hiện nay gần 35%. Là một tỉnh có gần 70% dân số là đồng bào các tôn giáo và hơn 1 triệu lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, Đồng Nai còn rất quan tâm phát triển Đảng trong đồng bào có đạo và công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

Cùng với tập trung công tác phát triển Đảng, các cấp ủy đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; đảm bảo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hằng năm tiếp tục được đổi mới, từng bước khắc phục bệnh thành tích, đúng thực chất hơn, góp phần bảo đảm việc thi hành Điều lệ Đảng chặt chẽ, nghiêm túc.

Quá trình thi hành Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chú trọng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Hằng năm, các Đảng bộ trực thuộc tỉnh và tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ nên đã động viên được tổ chức Đảng, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Tuy nhiên, quá trình thi hành Điều lệ Đảng, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng nhận thấy còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, bất cập cần được nghiên cứu để có hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay và phù hợp với thực tế.
Phản hồi

Các tin khác