Phát động phong trào thi đua phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch 2777 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 Mục đích là phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch đang được triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” cùng với khẩu hiệu “Chủ động ngăn chặn - Phát hiện sớm - Cách ly kịp thời - Khoanh vùng gọn - Dập dịch triệt để - Điều trị khỏi bệnh - Nhanh chóng ổn định tình hình”.

 Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện tốt mục tiêu kép: đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, phát triển kinh tế - xã hội. Động viên cả hệ thống chính trị và người dân phát huy tính năng động, sáng tạo, cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức thi đua hoàn thành xuất sắc công tác phòng, chống dịch. Kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, những sáng kiến, kinh nghiệm hay để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình trong phong trào thi đua.

 Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả, có mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể phù hợp với các quy định hiện hành, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, phải thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức thuộc thẩm quyền như giấy khen, thư khen, thưởng nóng. Tổ chức trao thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập thành tích để động viên, khích lệ kịp thời.

 Đối tượng thi đua là tập thể các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các đơn vị công an, quân sự, biên phòng, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế. Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, sĩ quan trong lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân.

 

Thực hiện nghiêm biện pháp “5K” để phòng chống dịch. Ảnh: Thiên Di

Thực hiện nghiêm biện pháp “5K” để phòng chống dịch. Ảnh: Thiên Di

 Nội dung thi đua: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.

 Tăng cường tuyên truyền khách quan, trung thực, tích cực, kịp thời về công tác phòng chống dịch: tình hình dịch bệnh, các kết quả, biện pháp đã xử lý, dự báo tình hình dịch bệnh, các biện pháp ứng phó, kêu gọi, hướng dẫn người dân tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống.

 Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và người dân chủ động tham gia các công trình, phần việc phòng, chống dịch phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện công tác, lao động, sản xuất; đảm bảo phản ứng nhanh, kịp thời, hành động đúng. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát.

 Tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng chống dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính. Vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

 Phong trào thi đua thực hiện công tác phòng chống, dịch COVID-19 được triển khai thực hiện từ khi kế hoạch ban hành đến khi hết dịch bệnh theo công bố của Chính phủ./.

Phản hồi

Các tin khác