Hà Tĩnh: Triển khai phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025
Xây dựng nông thôn mới là một trong những phong trào thi đua được Hà Tĩnh đẩy mạnh để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 (Ảnh: DC)

Xây dựng nông thôn mới là một trong những phong trào thi đua được Hà Tĩnh đẩy mạnh để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 (Ảnh: DC)

Nỗ lực phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch 177/KH-UBND về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Kế hoạch nhằm phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, vượt khó, lao động sáng tạo của Nhân dân Hà Tĩnh và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. 

Đồng thời, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, phát huy các sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo và có hiệu quả. Từ đó tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân để tiếp tục phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo đó, Hà Tĩnh phấn đấu về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10%. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 28.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 16.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 220.000 tỷ đồng. Đồng thời, mỗi năm thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, phấn đấu giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích bình quân đạt trên 130 triệu/ha. Tỷ lệ đô thị hóa trên 40%.

Đi cùng với các mục tiêu trên, trong giai đoạn 2021-2025, Hà Tĩnh phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm trên 1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%. Giải quyết việc làm mới cho trên 20.000 người/năm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95%; có 11,5 bác sỹ/1 vạn dân; trên 28 giường bệnh/1 vạn dân.

Ngoài ra, tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa đạt trên 92%; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 69%; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 70%; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 60%.

Về lĩnh vực môi trường, phấn đấu tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 98%. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó nước đạt tiêu chuẩn đạt trên 72%. Tỷ lệ chất thải rắn được phân loại, thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn từ 80% trở lên.

Cần phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Để cụ thể hóa các chỉ tiêu, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, về phát triển kinh tế, tỉnh phấn đấu thi đua ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quy trình, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao mức độ chế biến sâu. Đồng thời, tổ chức quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; tận dụng tối đa lợi thế, đẩy mạnh các phong trào thực hiện đồng bộ, hiệu quả tái cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp tỉnh.

Song song với đó, đẩy mạnh các phong trào thực hiện đồng bộ, hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, hội nhập, bền vững, đi vào chiều sâu, phát triển nền nông nghiệp toàn diện, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, công nghệ cao. Tập trung khai thác tối đa tiềm năng phát triển các sản phẩm đặc sản riêng của các vùng miền, địa phương thành sản phẩm lợi thế của tỉnh trong chuỗi giá trị nông sản quốc gia.

Đồng thời, tăng cường thi đua thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giai đoạn 2021 - 2025. Phát triển đa dạng các ngành dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng, quan tâm đầu tư hạ tầng du lịch, nhất là du lịch biển, hình thành các khu đô thị du lịch khu vực, kết nối với các di tích văn hóa, lịch sử.

Đặc biệt, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất”, phong trào thi đua nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bám sát mục tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất. Đi cùng với đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Doanh nghiệp Hà Tĩnh hội nhập và phát triển”.

Cùng với các nội dung trên, trong thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hà Tĩnh phấn đấu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, vận động người dân tích cực tham gia Phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2025”. Các ngành thi đua hoàn thành các nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025” theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị, địa phương căn cứ Bộ tiêu chí xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 để xây dựng phong trào thi đua thiết thực, trọng tâm, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành, địa phương mình. Huy động nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới; đưa doanh nghiệp làm đầu kéo cho phát triển sản xuất; phát động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận đỡ đầu, tài trợ các xã xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phát triển các mô hình sản xuất, các sản phẩm chủ lực của từng địa phương để nâng cao đời sống cho người dân nông thôn.

Nhằm thực hiện các nội dung thi đua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã,…cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời, cần tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Trong đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và cả giai đoạn, thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đi cùng với đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

Để triển khai Kế hoạch, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, trường học trong khối thi đua của tỉnh kịp thời ban hành Kế hoạch, Chương trình để tổ chức thực hiện.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh và các đoàn thể phát động nhằm đạt hiệu quả thiết thực./.

 

Phản hồi

Các tin khác