Vĩnh Lợi (Bạc Liêu): Nỗ lực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Cán bộ, đảng viên cùng với nhân dân làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi.( Ảnh: Báo Bạc Liêu)

Để lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các nghị quyết, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy Bạc Liêu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Vĩnh Lợi đã ban hành nhiều văn bản cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Theo đó, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để rèn luyện, phấn đấu.

Kết quả qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 và Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Đa số cán bộ, đảng viên của huyện Vĩnh Lợi thực hiện nghiêm túc cam kết, không vi phạm 27 biểu hiện, giữ gìn được phẩm chất, đạo đức cách mạng, có ý thức rèn luyện, tu dưỡng, có tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng, không xa hoa, lãng phí, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ. Từ đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng được nâng lên.

Các đồng chí đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thể hiện được tính nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong lãnh đạo, điều hành cũng đã thực hiện đúng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nên tinh thần tự rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ được phát huy, ý thức thực thi nhiệm vụ được giao để phục vụ Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 và Chỉ thị số 12 của BTV Tỉnh ủy Bạc Liêu hằng năm được các cấp ủy Đảng trong huyện Vĩnh Lợi thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, chân thành.

Trong công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tập thể, cá nhân được các cấp ủy đảng thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, ngày càng thực chất hơn. Đánh giá theo hướng đa chiều, lấy kết quả kiểm điểm, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả đánh giá, xếp loại; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm có trên 80,33% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 77,06% đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ kết quả kiểm điểm, đánh giá hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, có thể khẳng định các tổ chức cơ sở đảng, tập thể, cá nhân, các cơ quan, đơn vị của huyện Vĩnh Lợi không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có quan điểm lập trường vững vàng, ý thức thực hiện những điều đảng viên không được làm, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ được giao./..

Phản hồi

Các tin khác