Lào Cai: Xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương
Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai)

Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai)

Nhằm mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, minh bạch; đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC đối với công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương, của đất nước; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nội dung tuyên truyền phải đảm bảo tính thời sự, chính xác và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Đồng thời, cần xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, lâu dài gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị. Bảo đảm sự nhất quán, kiên trì, liên tục, có đổi mới, sáng tạo, theo định hướng trong triển khai CCHC của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Duy trì và tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện CCHC thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh trong thực hiện công tác CCHC; phải xác định mọi việc vì lợi ích thiết thực, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu là điều kiện quan trọng đảm bảo sự thành công của CCHC. Lấy kết quả Chỉ số CCHC hàng năm, kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm đối với cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan đơn vị.

Cùng với đó, xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế của tỉnh đảm bảo phù hợp, dễ hiểu, dễ thực hiện và có tính khả thi; triển khai thi hành nghiêm túc, đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống. Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định TTHC còn rườm rà, cắt giảm tối đa thời gian thực hiện TTHC đặc biệt là các TTHC có tần xuất thực hiện nhiều. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian đi lại và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, hạn chế tối đã việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức với người dân, doanh nghiệp từ đó hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu và tăng cường tính công khai, minh bạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện chính sách, quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thực hiện thí điểm các mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các ngành, các cấp, gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương thức làm việc, thay đổi căn bản phương thức chỉ đạo điều hành, quản lý từ thủ công truyền thống chuyển sang điện tử và dựa trên dữ liệu số. Thực hiện chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tăng cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan, đơn vị và thực hiện hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Được biết, trong giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Lào Cai được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính, có những nội dung, lĩnh vực CCHC được xếp thứ hạng cao so với mặt bằng chung của cả nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật.

Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra, công tác CCHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của tỉnh, nguyện vọng của nhân dân, yêu cầu của doanh nghiệp, như: đội ngũ công chức, viên chức một số đơn vị còn thiếu tính chuyên nghiệp, một bộ phận gây khó khăn, phiền hà, chưa đề cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp; chất lượng tham mưu, đề xuất, điều hành xử lý công việc của một số đơn vị chưa cao, một số công việc được giao chưa được triển khai đúng tiến độ; nhận thức về nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện CCHC của một số đơn vị chưa sâu sắc, thiếu quyết tâm, chưa tạo ra những đột phá lớn theo yêu cầu của công cuộc cải cách…/.

Phản hồi

Các tin khác