Bộ Quốc phòng đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”

Hội nghị trực tuyến phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. (Ảnh: Đặng Hiếu)

Đó là đề nghị của đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020 do Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 17/9 tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 136 điểm cầu trong cả nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị điểm cầu tại trụ sở của Bộ Quốc phòng.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020 do Thượng tướng Trần Quang Phương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày tại Hội nghị, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. Nét mới của phong trào thi đua thời gian qua là các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các lực lượng; huy động nguồn lực tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Quân đội luôn sâu sát, gần gũi, tuyên truyền vận động nhân dân bằng cả tình cảm, trách nhiệm; huy động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân. Tích cực, chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh… Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng. Thực hiện tốt chức năng quân đội chiến đấu, quân đội công tác, quân đội lao động sản xuất trong tình hình mới.

Quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Nghị quyết số 49-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận quân đội trong tình hình mới, toàn quân tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với thực hiện phong trào “Thi đua Quyết thắng”, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác dân vận và về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế công tác dân vận của Quân đội; Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của ngành Dân vận. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng; phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết, đề cao trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt và mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” ở cơ sở. Gắn kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ các cấp, coi việc tiến hành công tác dân vận vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm chính trị của mỗi quân nhân.

Chủ động nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương và các lực lượng thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp công tác dân vận với Ban Dân vận Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội thông qua các chương trình đã ký kết, nhất là trong tham mưu xử lý các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, tác phong công tác. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở trong Quân đội. Duy trì nề nếp đối thoại dân chủ, công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; minh bạch, công khai các hoạt động của lãnh đạo, chỉ huy.

Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức thực hiện giữa các cấp, các ngành; duy trì có nề nếp chế độ kiểm tra, nắm tình hình, đánh giá, sơ, tổng kết, khen thưởng nhân rộng điển hình “Dân vận khéo”…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của quân đội trong những năm qua. Những kết quả phong trào đạt được đã thể hiện sự kiên định vững vàng về mục tiêu, lý tưởng, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng hy sinh quên mình trong mọi nhiệm vụ, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả, thiết thực hơn nữa, sức lan toả sâu rộng trong cộng đồng, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, tổ chức đảng và chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; thực hiện tốt phương châm “Càng khó khăn càng phải ra sức thi đua”; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo hướng vì nhân dân, chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng điển hình “Dân vận khéo”, tập trung vào phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội , xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các gương điển hình, tiên tiến. Coi trọng các biện pháp nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới… Cần nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa quân đội với các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận; kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành thành phong trào cách mạng sâu rộng, sáng tạo và hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, để phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, thực sự có chiều sâu, cấp uỷ, chính uỷ, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tiếp tục làm rõ và nhận thức sâu sắc hơn về công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới, nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò và nhiệm vụ chính trị của quân đội trong công tác dân vận. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, khảo sát, nắm chắc tình hình của địa phương, khả năng thực hiện của đơn vị để có kế hoạch công tác dân vận phù hợp. Tích cực nghiên cứu, tổ chức các hình thức công tác dân vận phù hợp với từng loại hình đơn vị trong tình hình mới để giải quyết các vấn đề xã hội mới nảy sinh. Cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng những mô hình hiệu quả, phương thức, cách làm mới; chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận, đẩy mạnh trao đổi, học tập kinh nghiệm tiến hành công tác dân vận trong điều kiện mới…

Tại Hội nghị, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã tặng Bằng khen cho 76 tập thể và 86 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020./.

 

Phản hồi

Các tin khác