Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức học tập nghị quyết Đại hội XIII


Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai Kế hoạch số 04 KH/ĐU ngày 23/3/2021 của Đảng uỷ Bộ Tài chính về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là buổi sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp. Nhằm giúp cán bộ đảng viên của Đảng bộ Bộ Tài chính nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, qua đó tổ chức thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đề ra. Cũng như góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.


Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà đã phổ biến tới các đảng viên của các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Bộ Tài chính về một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Khoá XII.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Bộ và toàn thể đảng viên dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân gửi lời cảm ơn đồng chí Đỗ Việt Hà đã đến phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết XIII Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương. Đồng thời đề nghị Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng uỷ Khối lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng giúp Đảng bộ Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong Bộ, ngành Tài chính đủ năng lực lãnh đạo, luôn trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 23/3/2021 của Đảng uỷ Bộ Tài chính, Thường trực Đảng ủy Bộ đề nghị cấp uỷ các tổ chức đảng và đảng viên cần triển khai khẩn trương một số công việc trong thời gian tới. Cụ thể:

Một là, cần tiếp tục học tập, quán triệt và đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, cấp uỷ, các đảng bộ, chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cho đảng viên trong đơn vị chưa tham gia học Nghị quyết tại các hội nghị đợt 1, đợt 2 được học tập, quán triệt sâu sắc, đầy đủ nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, tuân thủ nghiêm trách nhiệm, kỷ luật và quyền lợi cho đảng viên; đảm bảo 100% đảng viên trong Đảng bộ được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản, những chỉ tiêu chủ yếu, những định hướng lớn đã được các Nghị quyết Đại hội đề ra, qua đó nhận thức sâu sắc, hành động quyết liệt, sáng tạo, cụ thể thực hiện Nghị quyết.

Hai là, bổ sung kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 và những năm tới. Theo đó, cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ chỉ đạo để bổ sung vào chương trình kiểm tra, giám sát nội dung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Chỉ thị 01-CT/TW của Ban Bí thư. Công việc cụ thể trong năm 2021 là tham gia học tập nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, kết quả thực hiện chương trình hành động và đánh giá xếp loại cuối năm.

Ba là, xây dựng chương trình hành động của tập thể cấp ủy, cơ quan, tổ chức. Trong tháng 5/2021, cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của cấp uỷ tổ chức đảng; cơ quan, đơn vị; tổ chức chính trị xã hội và gửi về Đảng uỷ Bộ để theo dõi, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện.

Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền, tham gia đầy đủ và thực hiện tốt quy định pháp luật về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chủ động đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xuyên tạc, chống phá, các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, cơ hội, chống đối chính trị.

Trước đó, trong các ngày 27-28/3/2021, trên 2.800 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Bộ Tài chính đã tham dự Hội nghị trực tuyến trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức với 6 điểm cầu tại Hà Nội.

Phản hồi

Các tin khác