Tam Dương: Khen thưởng các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
12

5 năm qua, Huyện ủy Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã tổ chức 9 hội nghị học tập, quán triệt việc triển khai, thực hiện Chỉ thị và học tập chuyên đề theo từng năm với 1.342 lượt người tham dự; các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức 115 lớp với 21.230 lượt người tham dự. Việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lồng vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương trong thực thi nhiệm vụ; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị, tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị và nơi cư trú.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động được thực hiện tốt, Huyện ủy tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Hiện nay, 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở đều đưa nội dung thực hiện sinh hoạt chi bộ theo định kỳ vào quy chế làm việc. Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn 12-HD/BTCTW “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”. Hằng quý, các chi, đảng bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tập trung vào vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

5 năm qua, kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được nâng cao. Giai đoạn 2015-2020, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn đạt 12,4%/năm; cơ cấu kinh tế theo ngành và lĩnh vực tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp - xây dựng chiếm 55,9%, thương mại-dịch vụ chiếm 22,53%, nông-lâm-thủy sản còn 21,57%. Thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt 287 tỷ đồng/năm, vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.856,2 tỷ đồng, tăng 64,73% so với giai đoạn 2010-2015. Hiện trên địa bàn huyện có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; bình quân mỗi năm kết nạp gần 200 đảng viên mới.

Huyện ủy Tam Dương cũng chú trọng xây dựng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như: Ban chỉ huy quân sự huyện thực hiện cuộc vận động “Quản lý sử dụng vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; Công an huyện thực hiện tốt phong trào “Công an nhân dân học tập 6 điều Bác Hồ dạy”, thực hiện “5 xây” về đạo đức, lối sống đảng viên, “4 chống” về suy thoái đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, “Công an thực hiện nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục phục…

Từ việc học tập và làm theo lời Bác, trong 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng; nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị có những phương pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Cùng với đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, kinh nghiệm quý trên nhiều lĩnh vực, tiêu biểu đó là: mô hình “Nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ” của Chi bộ các Ban xây dựng Đảng; mô hình “Phát huy vai trò nêu gương, nhất là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu” của Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện; mô hình “Xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân tộc” của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; mô hình “Vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn” của Hội nông dân xã Hoàng Đan; mô hình “Thắp sáng ước mơ cho em” của Đoàn TNCS HCM…

Cũng từ việc học tập và làm theo lời Bác đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 10 năm qua, nhân dân trong toàn huyện đã đóng góp được 480,874 tỷ đồng; trên 90 nghìn ngày công lao động và 110.000 m2 đất xây dựng nhà văn hóa thôn; đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; nâng cấp kênh mương, lắp đặt cống; sửa chữa phòng học, trạm xá; nâng cấp công trình điện.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được, trong 5 năm qua, Huyện ủy Tam Dương đã khen thưởng 62 tập thể và 84 cá nhân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác