Chủ động, đổi mới nội dung thi đua gắn với xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Sáng 1/11, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội với sự có mặt của hàng trăm đại biểu, trong đó có 195 tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, Đại hội Thi đua ngành Tư pháp lần thứ V có nhiệm vụ: đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; tuyên dương thành tích của  tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 

Các phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm, những khâu yếu

Trong diễn văn chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ: Suốt chặng đường 75 năm qua, mỗi thành tựu của ngành Tư pháp đều gắn với từng bước phát triển của phong trào thi đua và thi đua chính là động lực cổ vũ từng bước trưởng thành của ngành. 

5 năm qua các phong trào thi đua yêu nước của ngành Tư pháp luôn đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, những khâu yếu, việc khó để tổ chức thực hiện. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu chào cờ khai mạc Đại hội. Ảnh: TH.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu chào cờ khai mạc Đại hội. Ảnh: TH.

Giai đoạn năm 2015 - 2020, toàn ngành đã tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tham gia thi hành và tổ chức tổng kết 5 Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về pháp luật, tư pháp, góp phần hoạch định chính sách, định hướng pháp luật của đất nước trong tương lai. Thẩm định, kiểm tra hàng trăm nghìn văn bản với những quan điểm rõ ràng, lập luận sắc sảo hơn về các vấn đề pháp lý. Chủ trì tham gia các đạo luật rường cột của đất nước và gần đây đã rà soát hơn 8 nghìn văn bản, nhận diện, kịp thời tham mưu hoàn thiện pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cho sự phát triển của đất nước…

Bên cạnh công tác chuyên môn, ngành Tư pháp đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; công tác trợ giúp pháp lý; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp…, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Cùng với việc hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng của Ngành, Bộ, ngành Tư pháp đã tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ Tư pháp trân quý, tôn vinh những đóng góp của mỗi cá nhân, đặc biệt chúc mừng 88 tập thể và 107 cá nhân được bình chọn, suy tôn là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của ngành giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời khẳng định ngành Tư pháp nguyện sẽ quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện thắng lợi các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, vì một nước Việt Nam thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, dân chủ và tiến bộ


Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của ngành Tư pháp trong suốt 75 năm qua. Đạt được những kết quả này, theo Chủ tịch Quốc hội, có phần đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước do ngành Tư pháp phát động, tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và có sức lan tỏa sâu rộng. Các phong trào thi đua đã khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn, đạt nhiều thành tích, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của ngành Tư pháp trong suốt 75 năm qua. Ảnh: Trọng Đức.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của ngành Tư pháp trong suốt 75 năm qua. Ảnh: Trọng Đức. 

Trong giai đoạn tới, nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đặt ra là việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và một hệ thống pháp luật đồng bộ, dân chủ và tiến bộ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành tư pháp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Theo đó, từng cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong tổ chức, đổi mới nội dung các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trọng tâm là tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế trong bối cảnh hiện nay. Tích cực, chủ động tham mưu cho Ban cán sự đảng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét, ban hành Nghị quyết về Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 2 nội dung rất quan trọng về cải cách tư pháp và Chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, triển khai hiệu quả, thiết thực các Kết luận số 83, Kết luận số 84 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội nâng cao hơn nữa chất lượng và tính dự báo của các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như việc hoạch định chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, nghề Tư pháp; tiếp tục thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới. Tham mưu xây dựng, ban hành các dự án luật trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, trong đó ưu tiên hoàn thiện pháp luật về Nhà nước pháp quyền XHCN, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, pháp luật về bảo vệ quyền con người, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kịp thời phát hiện, đề xuất giải pháp xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển.

Đồng thời, Bộ cần tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tính thượng tôn, nghiêm minh của pháp luật, để pháp luật thực sự trở thành chuẩn mực ứng xử trong các cơ quan Nhà nước, xã hội và người dân. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành mà trước hết là ngành Tư pháp để mọi cá nhân, tổ chức có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, đồng thời biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ quản lý, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý ngành Tư pháp cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức, thể chế quản lý các lĩnh vực và hoạt động của ngành theo đúng lộ trình, định hướng. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; đẩy mạnh xã hội hóa việc cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, bảo đảm sự gắn kết giữa quản lý Nhà nước với tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đưa các lĩnh vực công tác này thực sự đến với cuộc sống, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ngành Tư pháp. Ảnh: TH.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ngành Tư pháp. Ảnh: TH.

Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác thi đua, gắn công tác khen thưởng với kết quả thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo công minh đúng người, đúng việc; quan tâm phát hiện và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tạo sự phát triển bền vững, sức lan tỏa, động lực trong toàn ngành Tư pháp. Tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp chuyên nghiệp, liêm chính, trong sạch, vững mạnh; chú trọng kiện toàn hệ thống tổ chức, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy các cơ quan trong ngành tư pháp, đặc biệt là cấp cơ sở…

Tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 cho Bộ Tư pháp; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân./.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, toàn ngành Tư pháp đã có 18.390 lượt tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước và Bộ Tư pháp tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Trong đó, đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng cho 08 trường hợp; Huân chương Lao động các hạng cho 95 trường hợp; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 91 trường hợp; tặng Cờ thi đua của Chính phủ 30 trường hợp; công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 04 cá nhân.

Bộ Tư pháp được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, được các thành viên trong Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương suy tôn và được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2015, 2017; tặng Bằng khen năm 2016, 2018. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020), Bộ Tư pháp đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 3.

Phản hồi

Các tin khác