Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học

Trường Cán bộ quản lý GTVT đón nhận bức trướng của Công đoàn GTVT Việt Nam.

Yếu tố then chốt

Đoàn kết là cội nguồn tạo nên sức mạnh lãnh đạo của Đảng, là nhân tố để phát huy trí tuệ và khả năng sáng tạo của những chiến sĩ tiên phong nhằm đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng. Từ thực tiễn tại các đơn vị cơ sở cho thấy, đơn vị, tổ chức nào mất đoàn kết thì đội ngũ xáo trộn, tự gây ra khó khăn, tự đánh mất đi tiềm năng và thế mạnh của mình. Xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất cao là nền tảng vững chắc để tổ chức, đơn vị ổn định, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Ngô Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Trường khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cho biết, trong những năm qua, tập thể lãnh đạo Trường đã phát huy, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhờ đó đã khai thác được sức mạnh, sự đồng thuận của tập thể lãnh đạo và toàn thể Đảng bộ Trường.

“Đây chính yếu tố then chốt giúp Đảng bộ Trường triển khai có hiệu quả các chỉ đạo, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao”, đồng chí Ngô Anh Tuấn khẳng định.

Về công tác đào tạo bồi dưỡng, Trường đã mạnh dạn đổi mới đồng bộ về nội dung, cách thức tổ chức thực hiện. Thông qua một số hoạt động cụ thể như: Đội ngũ viên chức, giảng viên thường xuyên được đào tạo, nâng cao cả về trình độ và ý thức, tinh thần làm việc, chương trình đào tạo, bồi dưỡng được cập nhật, xây dựng mới theo hướng gắn liền giữa lý luận và thực tiễn; hình thức tổ chức lớp được thực hiện linh hoạt về kế hoạch, địa điểm, thời gian, đáp ứng nhu cầu của học viên và cơ quan cử cán bộ đi học. Đặc biệt, Trường đã luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc phối hợp xây dựng chương trình, tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác.

Về nghiên cứu khoa học, Nhà trường chú trọng các hoạt động nghiên cứu về lý luận, chính sách, pháp luật, thực tiễn hoạt động của ngành và xã hội, phục vụ cho việc xây dựng chương trình và tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng. Hằng năm, Trường đảm nhận từ 2-3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hàng chục đề tài cấp Trường quản lý và tổ chức thực hiện trên 40 chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Hiện nay, Trường đang tích cực bám sát các chương trình, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật của Bộ để nghiên cứu, tham gia góp ý, đồng thời chủ trì xây dựng các chương trình bồi dưỡng về chuyên ngành thuộc 5 lĩnh vực GTVT, về tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên ngành GTVT cho toàn ngành.

Thông qua đó, trong những năm gần đây, mặc dù nhu cầu thực tế về đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành có chiều hướng giảm, nhưng nhờ việc đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, gắn đào tạo, bồi dưỡng về lý luận với yêu cầu thực tiễn của ngành, của xã hội, nên các hoạt động chung của Trường vẫn luôn ổn định, kết quả thực hiện nhiệm vụ luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và có chiều hướng phát triển tốt.

Trường là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng uy tín, là địa chỉ tin cậy, trở nên gần gũi, thân thuộc và luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT. Đây là những yếu tố rất quan trọng giúp trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Phát huy giá trị cốt lõi

Để phát huy tinh thần đoàn kết tạo ra sức mạnh, gắn lý luận với thực tiễn, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học nhằm tạo điều kiện đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy Trường đã xác định 4 giải pháp trọng tâm. Trước hết, việc ban hành các Nghị quyết, chủ trương của các cấp ủy Đảng đảm bảo đúng đắn, có sự thống nhất cao về chính trị tư tưởng và các chương trình hành đang nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, là cơ sở quan trọng để xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức, cấp dưới phục tùng cấp trên.

Ban chấp hành Đảng Bộ Trường Cán bộ quản lý GTVT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT đang đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), điều này đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lượng đạt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong tình hình mới. Muốn vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cần phải được gắn liền với các quy định, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức; tiêu chuẩn vị trí việc làm, đặc biệt là các tiêu chuẩn về chức danh chuyên ngành GTVT. Việc đào tạo, bồi dưỡng gắn liền với các quy định chuẩn hóa chức danh chuyên ngành GTVT chính là một trong những công cụ hữu hiệu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành GTVT.

Đồng thời, để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng, cần tiếp tục tăng cường thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng đối với cán bộ cấp ủy Chi bộ, cán bộ phụ trách công tác đảng, theo hướng gắn liền các quy định, hướng dẫn với các vấn đề thực tiễn phát sinh tại các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở.

Mặt khác, về công tác nghiên cứu khoa học, ngoài việc bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, nghiên cứu giải quyết các vấn đề quan trọng theo lĩnh vực, chuyên môn của ngành, cần có sự đầu tư, quan tâm hơn nữa của các cơ quan, đơn vị đến nội dung nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước liên quan đến các hoạt động của ngành GTVT, góp phần phục vụ cho việc hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ GTVT.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất