Hưng Yên triển khai công tác tuyên giáo, công tác thông tin đối ngoại năm 2021

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu 645 văn bản các loại; trong đó tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Chỉ đạo của tỉnh ban hành 68 văn bản và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành 577 văn bản. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập và quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Trung ương, của tỉnh và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tham mưu với Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ban hành kế hoạch tuyên truyền và các văn bản phục vụ đại hội, tổng hợp vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực tham mưu các hoạt động của BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành báo cáo kết quả năm, sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05; hội thảo cấp quốc gia với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”.

Thành phố Hưng Yên (Ảnh: thanhphohungyen.gov.vn)

Thành phố Hưng Yên (Ảnh: thanhphohungyen.gov.vn)

Về công tác tuyên truyền, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo, ban hành các hướng dẫn, đề cương, tài liệu tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện chính trị, lịch sử của đất nước, của tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì tham mưu biên soạn, biên tập và phát hành hàng chục đầu sách, tài liệu tuyên truyền trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện toàn diện kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiên cứu lịch sử Đảng.

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; tổ chức các hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí, công tác dư luận xã hội, công tác giáo dục lý luận chính trị; ban hành Chương trình làm việc năm 2021 và xây dựng kế hoạch; và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo năm 2021 tại một số địa phương, đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và các ngày lễ, ngày kỷ niệm năm 2021; tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền bảo đảm bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; đẩy mạnh công tác khoa giáo, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá về hình ảnh mảnh đất, con người, sản phẩm của Hưng Yên ra các địa phương trong nước và quốc tế.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2020.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất