Kỳ 5: Đăng kiểm quyết tâm thắng lợi với những “mũi nhọn” trọng tâm

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp đà phát triển

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình cho biết, Đảng ủy Cục đặt quyết tâm cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục giữ đà phát triển, tiếp tục giữ những thành quả thắng lợi mọi nhiệm vụ, kế hoạch.

Trong đó, những trọng tâm được xác định trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được xác định nổi bật là tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm. Tập trung vào những nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải”; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện và hoàn thành kế hoạch xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo nhiệm vụ Bộ giao trong năm 2021.

Đặc biệt, Cục đặt quyết tâm cao trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án đã được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt: Đề án vị trí việc làm của Cục ĐKVN, Đề án tinh giản biên chế của Cục ĐKVN, Đề án tách chức năng quản lý nhà nước với cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đăng kiểm, Đề án duy trì đội tàu biển Việt Nam trong danh sách xám - trắng của Tokyo MoU, Đề án Tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc Cục ĐKVN.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về đăng kiểm các loại phương tiện, thiết bị GTVT, dầu khí biển; tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị GTVT và dầu khí biển.

Mặt khác, Đảng ủy Cục đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính của Cục, tập trung nâng cao mức độ dịch vụ đăng kiểm trực tuyến, áp dụng hiệu quả bộ phận một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Hoàn thành việc xây dựng mới hoặc nâng cấp các phần mềm về quản lý và giám sát kỹ thuật phương tiện, thiết bị thuộc phạm vi quản lý. Tăng cường kiểm soát để phát hiện sớm các vấn đề không phù hợp trong công tác đăng kiểm để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Cùng với đó là tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc mọi lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu công tác của toàn ngành. Tiếp tục duy trì thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động đăng kiểm nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Đặc biệt là tiếp tục thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cụ thể là đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục Đăng kiểm Việt Nam năm 2021 và giai đoạn 2020 -2025. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đăng kiểm, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức quốc tế IMO, ACS, TSCI, CITA, W29, KOTSA, JASIC, JATMA … và các tổ chức đăng kiểm lớn trên thế giới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về hoạt động đăng kiểm.

Xây dựng Đảng với những nhiệm vụ trọng tâm

Đăng kiểm viên giám sát kỹ thuật và phân định tàu thủy.

Theo lãnh đạo Đảng ủy Cục ĐKVN, trong Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ và cấp ủy các cấp tới toàn thể đảng viên; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết theo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ GTVT.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021.

Đặc biệt là đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của các cấp ủy đảng; việc nâng cao chất lượng học tập nghị quyết cho cán bộ, đảng viên. Đề ra các biện pháp nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị, phát hiện những vấn đề nảy sinh và cách thức giải quyết, xử lý các vấn đề; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. Đổi mới phương pháp giáo dục tư tưởng chính trị, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, Đảng ủy đang và sẽ tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng, triển khai kịp thời các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT và Đại hội Đảng bộ Cục ĐKVN, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó là tiếp tục thực hiện Đề án Tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị thuộc Cục ĐKVN nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Mặt khác, Đảng ủy Cục tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của cán bộ cấp ủy và cán bộ giúp việc cấp ủy trong Đảng bộ Cục. Tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối và Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 28/11/2018 của Đảng ủy Khối về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tăng cường quản lý, phát triển đảng viên; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách hành chính trong Đảng theo các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Đảng ủy Cục ĐKVN sẽ nâng cao chất lượng và thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy, ủy ban kiểm tra và chi bộ năm 2021. Xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, Đảng ủy Cục ĐKVN sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị. Phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Phản hồi

Các tin khác