Nghệ An: Nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
Nghệ An nỗ lực thực hiện mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 đã đề ra (Ảnh minh họa: baonghean.vn)

Nghệ An nỗ lực thực hiện mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 đã đề ra (Ảnh minh họa: baonghean.vn)

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 280/411 xã đạt chuẩn NTM

Theo Tỉnh ủy Nghệ An, giai đoạn 2010-2020, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân.

Từ đây, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng NTM được nâng cao. Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM được phát huy hiệu quả; thu nhập và đời sống của người dân vùng nông thôn ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới rõ nét.

Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 280/411 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 68,13%, cao hơn bình quân cả nước; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 898 thôn, bản thuộc các xã miền núi được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân toàn tỉnh đạt 16,52 tiêu chí/xã và không còn xã dưới 7 tiêu chí.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu trong năm 2021

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Tỉnh ủy Nghệ An, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Trong đó, công tác chỉ đạo ở một số địa phương chưa thật sự quyết liệt, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân chưa được thực hiện thường xuyên, chất lượng một số tiêu chí NTM tính bền vững không cao. Đi cùng với đó, tình hình thiên tai, dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và việc huy động nguồn lực thực hiện chương trình.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình xây dựng NTM theo hướng bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, đồng thời, thực hiện mục tiêu năm 2021 toàn tỉnh có thêm 20 xã đạt chuẩn NTM, 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 1-2 huyện đạt chuẩn NTM; 70 vườn chuẩn NTM được công nhận, Nghệ An xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai.

Trong đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể tiếp tục quán triệt đẩy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như: Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, yêu cầu xây dựng và triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025,…Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, trong năm 2021, Nghệ An sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân về vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tiếp tục triển khai sâu rộng, thiết thực phong trào thi đua xây dựng NTM.

Trong đó, huy động cả hệ thống chính trị cùng mọi người dân tham gia thực hiện chương trình. Với việc xem người dân là nhân tố trọng tâm, quyết định sự thành công của chương trình, vì vậy, phải luôn đảm bảo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi”. Các huyện miền núi quan tâm xây dựng thôn, bản NTM; làng, bản văn hóa.

Hướng tới các mục tiêu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các địa phương bám sát nhiệm vụ năm 2021 để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch xây dựng NTM tỉnh giao. Đồng thời, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với xã, huyện đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thực hiện công khai các khoản đóng góp của người dân, tổ chức điều tra, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với tiến độ và kết quả thực hiện chương trình.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến các xã, phường và khu dân cư. Đi cùng với đó, thực hiện nghiêm túc việc công nhận hoặc đề nghị công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đảm bảo thực chất. Đẩy mạnh việc phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và cá nhân; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương trong thực hiện xây dựng NTM.

Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM; chú trọng đẩy mạnh công tác bảo vệ, xử lý môi trường, giao thông nông thôn, hạ tầng thương mại, dịch vụ văn hóa – thể thao. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM, đảm bảo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí; ưu tiên đầu tư cho các địa phương đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2021 để hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường và hạ tầng thiết yếu./.


Phản hồi

Các tin khác