Nông dân Bắc Hồng thi đua chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao
Một cánh đồng trồng cà chua (Ảnh: Hồng Vân)

Bắc Hồng là xã nông nghiệp của huyện Đông Anh (Hà Nội), có tổng diện tích đất tự nhiên là 723,04ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 429,44ha. Toàn xã có 3.322 hộ, trong đó có 2.054 hộ sản xuất nông nghiệp, với 1.735 hội viên nông dân đang sinh hoạt tại 6 chi hội, được chia thành 19 tổ hội.

Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Bắc Hồng đã bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền xã trong việc tuyên truyền vận động nông dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Hội Nông dân thành phố; Hội Nông dân huyện phát động. Trong đó trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Tuy nhiên, nguồn vốn để hội viên nông dân thực hiện sản xuất, kinh doanh, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao còn nhiều khó khăn.

Để tạo điều kiện giúp hội viên nông dân có thêm vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Hội Nông dân xã Bắc Hồng đã lập các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Được sự quan tâm của Hội Nông dân huyện Đông Anh, Hội Nông dân thành phố Hà Nội và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân xã Bắc Hồng đã triển khai 5 dự án vay vốn Quỹ HTND nguồn vốn Trung ương, thành phố và huyện với 72 hộ tham gia với kinh phí vay 2,38 tỷ đồng. Trong đó, mô hình điển hình thành công trong việc vay và sử dụng vốn Quỹ HTND trên địa bàn xã là dự án điểm trồng cây rau, củ quả có giá trị kinh tế cao tại Chi hội nông dân thôn Quân Âm, xã Bắc Hồng.

Năm 2018, được sự quan tâm của Quỹ HTND Trung ương và thành phố Hà Nội, Chi hội Nông dân thôn Quân Âm đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tập trung đất trồng lúa để xây dựng dự án điểm trồng cây rau, củ quả có giá trị kinh tế cao, với tổng số vốn là 740 triệu đồng, trong đó vốn vay Quỹ HTND Trung ương là 600 triệu đồng, với 20 hộ tham gia dự án với diện tích thực hiện 3,5ha.

Sau hơn 2 năm thực hiện dự án, các hộ tham gia dự án đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đầu tư xây dựng nhà màng, nhà lưới, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp an toàn, đạt tiêu chuẩn, có tính cạnh tranh cao, với doanh thu hàng năm đạt trên 3,4 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân của các hộ tham gia dự án đạt trên 150 triệu đồng/hộ/năm. Hàng năm, giải quyết việc làm thường xuyên, tạo thu nhập cao, ổn định cho 40 lao động với mức thu nhập từ 6-7 triệu đồng/người/tháng (tăng từ 3-4 triệu đồng so với trước khi tham gia dự án); giúp đỡ 10 hộ gia đình khó khăn về cây giống, quy trình, kỹ thuật chăm sóc; giúp đỡ 2 hộ thoát nghèo.

Để đạt được kết quả trên, bên cạnh việc tạo điều kiện nguồn vốn vay Quỹ HTND, các cấp Hội thường xuyên quan tâm tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ, kiến thức sản xuất, kinh doanh, tăng cường liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất theo hướng hữu cơ. Định kỳ 3 tháng một lần, các chi hội tổ chức sinh hoạt nhằm gắn kết các hội viên, trao đổi kinh nghiệm trong chăm sóc, cây con giống và thị trường, tạo không khí buổi sinh hoạt của Hội thiết thực và sôi nổi hơn.

Thông qua hoạt động cho vay, Quỹ HTND đã góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp; giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần tích cực vào việc tăng hộ khá, hộ giàu, giảm hộ nghèo. Thúc đẩy phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” phát triển; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Các chi hội liên tục được Hội Nông dân xã công nhận là chi hội vững mạnh điển hình. Năm 2021, Chi hội thôn Quân Âm đăng ký với Hội Nông dân xã tham gia thực hiện đề án “Nông dân Đông Anh xây dựng phát triển các mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ giai đoạn 2021 - 2025”.

Để thúc đẩy và nhân rộng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Hồng Nguyễn Văn Lợi, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân thành phố Hà Nội, Hội Nông dân huyện Đông Anh quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho hội viên được vay vốn từ Quỹ HTND và nâng mức vay cho mỗi hộ để các hộ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp đô thị, sản xuất hàng hoá tập trung; góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn giàu đẹp, văn minh, hiện đại…

Phản hồi

Các tin khác