Sơn La: Tỷ lệ ban hành văn bản được xác thực bởi chữ ký số trên môi trường mạng đạt trên 97%
ff

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Sơn La luôn được cập nhật kịp thời.

 Tỉnh đã tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thông tin, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ phát triển Chính phủ điện. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp tỉnh - huyện - xã, mạng số liệu chuyên dùng tỉnh Sơn La, Hệ thống phòng, chống mã độc tập trung tỉnh Sơn La theo mô hình quản trị tập trung được duy trì và sử dụng hiệu quả.

Tỉnh cũng tiếp tục triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện theo dõi, đôn đốc và báo cáo tình hình và kết quả giải quyết TTHC được diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm chi phí; đồng thời tạo thuận lợi đối với tổ chức và cá nhân, nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp trong giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Hiện tại 100% cấp xã đã được cấp tài khoản trên hệ thống một cửa điện tử tỉnh Sơn La để thực hiện cập nhật kết quả giải quyết TTHC tại địa phương lên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 40% TTHC đã được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4.

Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức cung cấp dịch vụ tại các điểm phục vụ theo đúng các quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức cá nhân. Số lượng TTHC phát sinh trong quý I, năm 2021 là 13.834 hồ sơ trong đó tiếp nhận 404 hồ sơ, trả kết quả: 13.430 hồ sơ.

Phản hồi

Các tin khác