Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận
Công tác dân vận luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp ở Thanh Hóa chú trọng thực hiện có hiệu quả. (Ảnh: LH).

Công tác dân vận luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp ở Thanh Hóa chú trọng thực hiện có hiệu quả. (Ảnh: LH).

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội, hệ thống dân vận các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận và chương trình công tác của cấp ủy, đơn vị. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với việc thực hiện công tác dân vận, coi công tác dân vận là việc làm thường xuyên, liên tục gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong đó, nhiệm vụ quan trọng được tập trung triển khai là thực hiện công tác dân vận của Đảng, nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền. Để thực hiện tốt nội dung này, hệ thống dân vận các cấp tham mưu cho cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của Đảng; chủ động rà soát, tham mưu sơ kết, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận; đề xuất ban hành chủ trương xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác dân vận và nghiên cứu tham mưu ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền và giám sát việc triển khai thực hiện tại các đơn vị.

Đồng thời, để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở và thực hiện Phong trào “Dân vận khéo”. Tích cực vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, phấn đấu hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt chú trọng trong lĩnh vực cải cách hành chính, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới... Tạo mọi điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia giám sát và đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực công tác dân vận đã có tác động tích cực, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đã đề ra./.

Phản hồi

Các tin khác