Đổi mới sáng tạo là chìa khóa thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng
Đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam). (Ảnh: Bích Liên)

Đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam). (Ảnh: Bích Liên)

Góp ý vào Văn kiện, đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với mục tiêu, tầm nhìn, định hướng và lộ trình phát triển qua các năm 2025, 2030, 2045 được nhấn mạnh tại trang đầu và cụ thể hóa tại trang 24 tại dự thảo báo cáo chính trị của Văn kiện với nội dung: “Đến giữa thế kỷ 21 đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa”.

Theo đại biểu Hiền, so với dự thảo lấy ý kiến tại Đại hội các cấp, mục tiêu phát triển đất nước tại dự thảo báo cáo chính trị đã được chỉnh lý cô đọng hơn, dứt khoát hơn, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ và niềm tin vào tương lai của đất nước, dân tộc ta.

Đại biểu chia sẻ, nhìn lại 35 năm trước, Đại hội VI đã mở ra chặng đường đầu tiên của sự nghiệp đổi mới, được giới thiệu trong Văn kiện là “bước quá độ nhỏ trong bước quá độ lớn”, với mục tiêu xây dựng những tiền đề chính trị, xã hội cần thiết để triển khai công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa lên quy mô lớn.

Đến đại hội VII, Cương lĩnh năm 1991 tiếp tục nhấn mạnh và làm rõ hơn mục tiêu của giai đoạn đầu là: Thông qua đổi mới toàn diện xã hội đạt tới ổn định, vững chãi tạo thế phát triển nhanh ở chặng sau”.

“Từ những tư tưởng đó, trên cơ sở phân tích, đánh giá cụ thể về thành tựu to lớn của đất nước sau 35 năm đổi mới tôi cho rằng việc hoạch định mục tiêu phát triển đất nước theo lộ trình cụ thể với tầm nhìn đến năm 2045 càng khẳng định tầm quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII với ý nghĩa là định hướng chiến lược cho chặng đường đổi mới tiếp theo mà yêu cầu trọng tâm của giai đoạn này là phát triển nhanh, bền vững”, đại biểu nhận xét.

Đại biểu Hiền cũng cho hay, với bối cảnh tiềm lực của đất nước hiện nay để phát triển đảm bảo cả yêu cầu nhanh và bền vững thì yếu tố then chốt là phải đặt trên nền tảng đổi mới sáng tạo. Bởi vậy, cần phải coi đổi mới sáng tạo như đặc trưng của giai đoạn tới. Điều đó đòi hỏi sự đổi mới tư duy mạnh mẽ, chấp nhận những mô hình, cách làm đột phá, thậm chí dị biệt nhưng sẽ mang lại hiệu quả cao.

Như vậy, theo đại biểu đổi mới sáng tạo là chìa khóa để thực hiện các chủ trương mới của Đảng về chuyển đổi mô hình tăng tưởng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực khoa học công nghệ….

Góp ý thêm về nội dung này, đại biểu Hiền cũng nêu rõ: Nội dung của 3 đột phá chiến lược trong dự thảo Văn kiện có đề cập đến đổi mới sáng tạo, trong đó đặc biệt chú ý đến nguồn nhân lực khoa học công nghệ. “Tôi cho rằng vấn đề đổi mới sáng tạo rất cần được nêu thành một yêu cầu như trong đột phá thứ nhất về hoàn thiện thể chế. Vì đổi mới sáng tạo là yêu cầu bao gồm mọi lĩnh vực mà trước hết là đổi mới sáng tạo năng lực quản trị quốc gia bằng thể chế, bằng hệ thống pháp luật cởi mở, là ‘bà đỡ”cho các ý tưởng sản xuất kinh doanh, có tính vượt trước”, đại biểu chia sẻ.

Với sự phân tích trên, đại biểu đề nghị bổ sung vào Văn kiện Đại hội về vấn đề tập trung ưu tiên, hoàn thiện đồng bộ có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; tạo lập khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho đổi mới sáng tạo; huy động quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đưa đất nước tiến tới phát triển bền vững./.

Phản hồi

Các tin khác