Đổi mới để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết
Ảnh: Thanh Xuân-Ngọc Hà

Công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đưa chủ trương,

đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ảnh: Thanh Xuân-Ngọc Hà

Xác định công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng việc quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch học tập kịp thời, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn tài liệu hướng dẫn phục vụ học tập chung cho toàn tỉnh; biên soạn, phát hành tài liệu Hỏi – Đáp những nội dung cốt lõi trong văn kiện Đại hội XVII của tỉnh. Đặc biệt, đã thành lập các tổ công tác dự hội nghị cấp huyện, cấp cơ sở và tương đương để giám sát, khảo sát trực tiếp kết quả học tập nghị quyết…

Cùng với đó, việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đảng bộ tỉnh được các cấp ủy chú trọng đến việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức học tập. Tại các hội nghị quán triệt nghị quyết, việc học tập, quán triệt nghị quyết không còn truyền thống đọc - nghe thụ động mà báo cáo viên chủ yếu đi vào phân tích những điểm mới, điểm cốt lõi của nghị quyết gắn với thực tế của địa phương, đơn vị. Các buổi học tập, quán triệt đã có sự kết hợp giữa nghe phổ biến, quán triệt với đối thoại giữa người nghe và báo cáo viên. Mỗi buổi học tập, các báo cáo viên dành thời gian cho thảo luận, giải đáp thắc mắc, có bài khảo sát chấm điểm các học viên, đồng thời có câu hỏi để học viên viết bài thu hoạch sau khi được tiếp thu nghị quyết… Tỷ lệ cán bộ, đảng viên toàn tỉnh tham gia học tập Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt trên 90%, một số đảng bộ có tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 100%.

Công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Do đó, việc khắc phục sự thiếu kịp thời, khô cứng, chiếu lệ, hình thức, kém hiệu quả trong học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả tuyên truyền nghị quyết trong nhân dân cũng như việc triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất