Tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ ba. (Ảnh: TA)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ ba. (Ảnh: TA)

Đây là nội dung trong Nghị quyết số 02-NQ/TU Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII được Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 15/3/2021.

Theo nội dung Nghị quyết, với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị đã nghiêm túc thảo luận và thống nhất quyết nghị một số nội dung quan trọng. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII đã tích cực, khẩn trương tập trung xây dựng chương trình công tác năm 2021 và 10 chương trình công tác cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP bảo đảm khoa học, chất lượng và đúng tiến độ.

Hội nghị nhất trí thông qua các văn bản do Ban Thường vụ Thành ủy trình, gồm: Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy; 10 chương trình công tác toàn khóa XVII; Báo cáo công tác tài chính của Đảng bộ TP năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2020.

10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII:

- Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025".

- Chương trình số 02-CTr/TU về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025".

- Chương trình số 03-CTr/TU về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025".

- Chương trình số 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".

- Chương trình số 05-CTr/TU về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025".

- Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025".

- Chương trình số 07-CTr/TU “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025".

- Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025".

- Chương trình số 09-CTr/TU về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025".

- Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025".

Ban Chấp hành Đảng bộ TP cũng thống nhất giao Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho chủ trương một số nội dung trong Chương trình công tác năm 2021 theo Quy chế làm việc của Thành ủy. Đồng thời chỉ đạo rà soát, tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để hoàn thiện, ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, thực hiện thắng lợi 10 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHà Nội khóa XVII, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất