Bộ Tài chính: Chú trọng việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

 

5 năm qua, công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Đảng bộ Bộ Tài chính đã được triển khai, vận hành theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng (Ảnh: M.P)

Hiệu quả sau 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, từ năm 2016, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức việc học tập, quán triệt quan điểm, định hướng, các nội dung và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Đồng thời, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính đã chỉ các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục chính cụ thể hoá các nội dung Kết luận số 120-KL/TW; Phân công lãnh đạo phụ trách công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Yêu cầu thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tài chính thực hiên nghiêm túc, đầy đủ nội dung các văn bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt là gắn chặt việc thực hiện quy chế dân chủ với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các đoàn thể chính trị - xã hội… tạo môi trường dân chủ thực sự để công chức, viên chức và người lao động phát huy có hiệu quả quyền làm chủ của mình.

Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; trong giải quyết khiếu nại tố cáo và bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật; trong thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Nhìn chung, sau 5 năm (2016-2021) thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Đảng bộ Bộ Tài chính đã được triển khai, vận hành theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng. Sự phối hợp giữa cấp ủy Đảng với chính quyền và các đoàn thể đã huy động được sức mạnh tổng hợp, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Những cam kết giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và ngược lại đã được thực hiện nghiêm túc.

Nhận thức và hành động của cơ quan, đơn vị trực thuộc và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Tài chính cũng đã chuyển biến tích cực, rõ nét về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua thực hiện Quy chế dân chủ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từng bước đổi mới, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai và hướng về cơ sở, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức nắm được các chủ trương, chính sách và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng trước khi quyết định các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức…

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ

Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại Đảng bộ Bộ Tài chính còn gặp nhiều vướng mắc, nguyên nhân chủ yếu là do: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy chế dân chủ cơ sở ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục; Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa ý thức rõ thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị là quyền và nghĩa vụ của mình mà coi đó là trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan. Việc phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở một số đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mực, công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tìm kiếm mô hình tốt ... chưa được chủ động, vẫn nặng hình thức…

Để tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, thời gian tới các cấp uỷ Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp tục tập trung thực hiện một số nội dung.

Một là, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị những quy định tại Kết luận số 120-KL/TW; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập…

Hai là, tiếp tục thực hiện có kết quả quy chế dân chủ trong cơ quan, tạo sự chuyển biến thực sự về chất; Tổ chức tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo hướng tập trung xem xét, xử lý, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để dây dưa, kéo dài, vượt cấp.     

Ba là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị trực thuộc nhất là các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, các đơn vị nhỏ… đảm bảo quy chế dân chủ gắn chặt trách nhiệm, quyền lợi của cán bộ, công chức và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi đơn vị.

Bốn là, đẩy mạnh công khai, minh bạch trong tuyển dụng, nhất là tuyển dụng đặc cách, ký kết hợp đồng lao động, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá xếp loại cán bộ hàng năm, trả lương, khen thưởng, kỷ luật, kê khai tài sản; quản lý và sử dụng các quỹ; việc đầu tư mua sắm tài sản, phương tiện làm việc...

Năm là, tiếp tục rà soát, tổng kết, đánh giá, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản về quy chế dân chủ của Bộ Tài chính, của từng đơn vị trực thuộc đã ban hành hoặc sẽ ban hành phù hợp với mục tiêu, điều kiện, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Sáu là, thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng đối với các Ban chỉ đạo quy chế dân chủ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc./.

Phản hồi

Các tin khác