Quảng Ngãi: Học tập theo Bác góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Các cấp ủy đảng nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quảng Ngãi: Học tập theo Bác góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. (Ảnh: Thanh Tùng).

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đa dạng với nhiều hình thức hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05; một số vấn đề gây bức xúc trong nhân dân đã được quan tâm giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.  

Cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt của các cấp, các ngành, cá nhân, đơn vị trên các lĩnh vực đã được phát hiện, biểu dương và nhân rộng, tạo nên phong trào học tập và làm theo lời Bác hết sức sôi nổi.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình được các chi, đảng bộ cơ sở biểu dương, khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, có 353 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 13 tập thể, cá nhân được nhận Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy; 5 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương…

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trong việc triển khai, thực hiện học tập và làm theo Bác của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên được tăng cường góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng, trực tiếp vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT- XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 5 năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh còn những hạn chế như: Việc triển khai học tập, nghiên cứu Chỉ thị số 05 và các chuyên đề hằng năm ở một số địa phương, cơ sở hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên còn hình thức, chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao và nội dung chuyên đề của năm.

Công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay; tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa nhiều và chưa thường xuyên việc tự sai, tự sửa, tự phê bình và phê bình có lúc, có nơi chưa đạt chất lượng

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn nữa, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan đơn vị và cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên cần tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng. Nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ cơ sở.

Tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, cụ thể, quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, liên tục để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình trong tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cấp và tổ chức đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải chỉ để giải quyết vấn đề nhận thức mà cái đích cuối cùng là để hành động, học để làm, lý luận gắn với thực tế, hướng vào giải quyết những vấn đề về phát triển KT- XH, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng đang gây bức xúc trong nhân dân, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, chăm lo không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân… mà thực tiễn đang đặt ra đối với từng cấp, từng ngành, từng địa phương, cơ quan đơn vị, tạo ra phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả hơn./.

Phản hồi

Các tin khác