Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương
kkkkkkkkk

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. 

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Báo cáo chính trị tại Đại hội do đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Tuyên giáo Trung ương trình bày nêu rõ: Năm năm qua, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước luôn đan xen những thuận lợi và khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, đạt những kết quả quan trọng.

kkkkkkkkk

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

cùng các đại biểu dự Đại hội.

Ban Tuyên giáo đã tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo. Chủ động, sáng tạo giúp Ban Bí thư đổi mới phương thức, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát việc học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương; tham mưu hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tích cực tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong 5 năm qua, Ban đã và đang chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương thực hiện 49 đề án, trong đó có nhiều đề án có nội dung mới và khó. Trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 25 nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng liên quan tới các lĩnh vực của công tác tuyên giáo.

Công tác lý luận chính trị, giáo dục truyền thống yêu nước và lý tưởng cách mạng có nhiều đổi mới; tập trung chỉ đạo, phối hợp xây dựng, biên soạn Chương trình giảng dạy lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân và Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, đáp ứng yêu cầu nhận thức về lý luận và thực tiễn của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong hệ thống chính trị.

Công tác định hướng, chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực.

kkkkkkkkk

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy,

Phó Trưởng ban Thường trực  Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới đồng bộ công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại có chiều sâu trên cả 4 mảng: chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và các hoạt động kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn của dân tộc với nhiều hình thức phong phú, sinh động, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; định hướng kịp thời tư tưởng, dư luận, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để báo cáo, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý.

Chủ động định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ bám sát nhiệm vụ chính trị; góp phần ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, cổ vũ việc sáng tác các tác phẩm, công trình có giá trị nghệ thuật cao để định hướng, xây dựng giá trị thẩm mỹ, nhân văn, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam ra thế giới.

Công tác tham mưu trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, dân số, thể dục thể thao, các vấn đề xã hội chuyển biến rõ nét; tích cực tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

kkkkkkkkk

Đồng chí Trần Doãn Tiến thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo,

chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng ủy và cấp ủy các đảng bộ bộ phận, các chi bộ thường xuyên quan tâm và chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ; kịp thời định hướng và xử lý, giải quyết đúng đắn những vấn đề về tư tưởng phát sinh, nhất là trong công tác cán bộ như quy hoạch, điều động, luân chuyển tạo sự nhất trí, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.

Toàn Đảng bộ đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm.

Công tác tổ chức, cán bộ ngày càng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định trong công tác tuyển dụng, xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch, thi đua, khen thưởng và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên chức. Trong nhiệm kỳ: 9 đồng chí học nghiên cứu sinh; 07 đồng chí học thạc sĩ; cử 54 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị; 08 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị.

Trong nhiệm kỳ Đảng ủy và các cấp ủy, chi bộ đã nhận xét, đánh giá và tham gia ý kiến đối với nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Ban, cấp vụ, cấp phòng giai đoạn 2016-2021, giai đoạn 2021-2026 về 31 nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ và 26 nhân sự đề nghị bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng để lãnh đạo Ban xem xét trước khi quyết định.

kkkkkkkkk

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.  

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, nhiệm kỳ 2020-2022 và nhiệm kỳ 2020-2025. Việc bầu cấp uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ bộ phận tại đại hội được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng và bảo đảm theo định hướng của Đảng uỷ cơ quan; 100% bí thư đảng bộ bộ phận, chi bộ là lãnh đạo đơn vị, trong đó trên 50% là Đảng ủy viên, thủ trưởng đơn vị.

Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan và các cấp ủy có nhiều đổi mới, giữ đúng nguyên tắc lãnh đạo tư tưởng, phối hợp với chính quyền để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ban đạt chất lượng, hiệu quả.

Tiếp đó, Đại hội đã nghe đồng chí Trần Doãn Tiến thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đối với dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

kkkkkkkkk

Đồng chí Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan khóa III, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương điều hành, hướng dẫn thảo luận tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Sơn Minh Thắng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. “Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” – đồng chí Sơn  Minh Thắng khẳng định.

Nhất trí với những đánh giá về những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong Báo cáo chính trị, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị, Đảng bộ cần sớm khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Trước mắt, ngay sau Đại hội này, Ban Chấp hành khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và hằng năm.

Đồng chí Sơn Minh Thắng cũng nêu rõ: Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có chức năng nghiên cứu, tuyên truyền, phố biến, giáo dục lý luận chính trị của Đảng, thực hiện các nhiệm vụ về tuyên truyền, giáo dục; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; đấu tranh chống các tư tưởng sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu khoa học và công tác đối ngoại của Đảng. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị không chỉ có ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan Tuyên giáo của Đảng mà còn có sự tác động mạnh mẽ đến hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, đề nghị Đảng ủy cần lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để nâng cao chất lương, hiệu quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

kkkkkkkkk

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng ủy cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và phát huy tinh thần tập thể của cấp ủy, của từng cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên về nêu gương một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Đồng thời, tích cực phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng chí cũng đề nghị, thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ, thực hiện nghiêm quy định của Đảng và của Đảng ủy Khối về sinh hoạt chi bộ; phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong sinh hoạt chi bộ cần tăng cường đấu tranh phê bình và tự phê kịp thời để đem lại hiệu quả cao nhất.

Cùng với đó, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan với tập thể Lãnh đạo Ban, giữa các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tiếp tục phát huy hơn nữa sự đồng thuận, thống nhất cao trên tất cả các mặt công tác. Tăng cường công tác quản lý đảng viên cả về chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; thường xuyên nắm bắt và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh về tư tưởng của cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ.

kkkkkkkkk

Buổi chiều, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa IV và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu cấp trên và bế mạc Đại hội.

 

Phản hồi

Các tin khác