Những chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị số 05 tại Nam Giang
Mô hình trồng chuối thoát nghèo trong Hội phụ nữ huyện Nam Giang

Mô hình trồng chuối thoát nghèo trong Hội phụ nữ huyện Nam Giang

Theo Bí thư Huyện uỷ Nam Giang Lê Văn Hường, ngay sau khi tiếp thu  Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn có liên quan của cấp trên về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời với nhiều cách làm đa dạng, phong phú.

Trong đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành kế hoạch hướng dẫn nội dung thực hiện gắn với thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, xác định những vấn đề cụ thể, thiết thực để tập trung chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của Nhân dân; đồng thời quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển mạnh từ suy nghĩ là một cuộc vận động sang thực hiện thường xuyên; chuyển từ học tập, tổ chức hình thức tuyên truyền nội dung sang làm theo bằng mô hình, công việc cụ thể.

Hàng tháng, trong sinh hoạt thường kỳ, các chi bộ, đảng bộ đưa nội dung học tập và làm theo Bác, lựa chọn những nội dung cụ thể, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, gắn với thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương để giới thiệu, trao đổi, học tập, liên hệ, tự phê bình và phê bình.

Việc đăng ký viết cam kết hằng năm được triển khai đến từng tổ chức, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Các đăng ký phải cam kết đảm bảo tiến độ thời gian; lựa chọn nội dung trọng tâm, phù hợp, sát thực tế, có tính khả thi với cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung, yêu cầu trong việc thực hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua thực hiện trách nhiệm nêu gương và đăng ký cam kết, cán bộ, đảng viên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trước tập thể; có lối sống, tác phong theo chuẩn mực; có ý thức rèn luyện đạo đức, xây dựng bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Ngoài những nội dung trên, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn huyện triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Cùng với chỉ đạo trên, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có văn bản gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo hội nghị kiểm điểm 22 tập thể, 10 cá nhân để nhắc nhở, phê bình và chỉ đạo sửa chữa, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm.

Hầu hết các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo gắn với trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân, kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Qua những chỉ đạo và giải pháp trên, đến nay trên địa bàn huyện Nam Giang nhiều chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác có nhiều khởi sắc. Riêng trong nội bộ Đảng, các chuyển biến về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được đi vào nền nếp; đáng kể nhất là qua công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những vấn đề bức xúc để giải quyết, phát huy tốt hơn vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và làm tăng thêm niền tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước.

Từ thực trạng về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế trên nhiều mặt, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 12/9/2016 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Qua 5 năm triển khai thực hiện, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp cơ sở được nâng lên đáng kể; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ được giao, thực hiện chế độ công vụ, tinh thần phục vụ Nhân dân được nâng lên một bước, cơ bản giải quyết những vấn đề khó khăn, nảy sinh ở cơ sở.

Đối với yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Huyện ủy đã phân công lãnh đạo và chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy thành lập tổ công tác tham dự sinh hoạt chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Qua việc dự sinh hoạt này, các tổ công tác đã kịp thời nhắc nhỡ các chi bộ khắc phục những hạn chế trong việc chuẩn bị nội dung và quy trình tổ chức sinh hoạt, nhờ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, tinh thần tự phê bình và phê bình được phát huy, những vấn đề tồn tại, hạn chế, khó khăn, bức xúc được giải quyết.

Mô hình phát triển nghề dệt truyền thống trong đồng bào các dân tộc ở Nam Giang hiện nay.

Mô hình phát triển nghề dệt truyền thống trong đồng bào các dân tộc ở Nam Giang hiện nay.

Trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, qua 5 năm năm thực hiện Chỉ thị 05, tại Nam Giang đã xuất hiện nhiều điển hình, mô hình hay, hiệu quả và đã được nhân rộng, phổ biến, điển hình như: Mô hình “Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường” của thôn Đắc Ốc xã La Dêê; mô hình “Vận động nhân dân không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nỗ” của Ban Công an xã Chơ Chun; mô hình “Tiếng mõ an ninh biên giới” của xã La Dêê; phong trào vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn và bảo vệ an ninh biên giới của xã La Dêê; chi bộ trường Tiểu học Thạnh Mỹ xây dựng khối đoàn kết nội bộ và hết lòng chăm lo cho học sinh; chương trình “Nồi cháo tình thương” của Hội Thiện nguyện Nam Giang và Chi đoàn cơ quan Quân sự huyện; Hội thiện nguyện Nam Giang tiến hành kêu gọi, kết hợp với các Hội thiện nguyện trong và ngoài tỉnh thực hiện hàng chục đợt thiện nguyện, tặng quà cho Nhân dân các thôn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng biên giới với tổng giá trị hàng trên 1 tỷ đồng.

Nhiều tập thể, cá nhân khác đã gương mẫu thực hiện việc học tập, làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực, trong đó có 4 tập thể đã được UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen là Chi bộ thôn Pà Dấu I; Huyện đoàn Nam Giang; Hội thiện nguyện Nam Giang và Trường Tiểu học Thạnh Mỹ cùng nhiều tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện tặng giấy khen.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn huyện Nam Giang vẫn còn một số hạn chế, cần khắc phục trong thời gian tới như: Việc triển khai học tập các chuyên đề hằng năm tại một số chi bộ vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra; thực hiện đăng ký học tập và làm theo Bác, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của một bộ phận cán bộ, đảng viên nội dung chưa cụ thể, chưa gắn chặt với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cá nhân; chưa kịp thời phát hiện và chọn những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý; vai trò nêu gương người đứng đầu của một số đơn vị, địa phương chưa thật rõ nét; cá biệt có một số cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải xử lý kỷ luật, ảnh hưởng đến niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân./.           

Phản hồi

Các tin khác