TP. Đông Hà (Quảng Trị): Những kết quả tích cực trong học tập và làm theo Bác
Thành phố Đông Hà

Thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Hải Phi)

Thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Quảng Trị. Với lợi thế là trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp của tỉnh, những năm qua, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của thành phố không ngừng được quan tâm đầu tư và phát triển làm cho bộ mặt đô thị thay đổi nhanh chóng. Cùng đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội đều có nhiều chuyển biến tiến bộ. Giáo dục đào tạo phát triển mạnh về quy mô và chất lượng, dân trí ngày càng được nâng lên. Công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. An ninh quốc phòng được giữ vững, an toàn - trật tự xã hội được đảm bảo.

Theo đồng chí Trần Thanh Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đông Hà, giải pháp then chốt để triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) của thành phố Đông Hà là từ sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể và sát thực của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp, các ngành đã thường xuyên tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05, nhất là những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thêm vào đó, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của Chỉ thị 05 đến cán bộ và đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức thảo luận, góp ý, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát thực tế cơ sở, địa phương, đơn vị, gắn với vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu.

Đồng thời, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị cũng hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung làm theo Bác gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Định kỳ tổ chức đánh giá, nhận xét việc đăng ký làm theo của cá nhân, làm cơ sở đánh giá kết quả cuối năm….

Nhờ làm tốt những công việc này nên việc học tập và làm theo Bác ở thành phố Đông Hà đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị; nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 ở thành phố Đông Hà, điểm nổi bật là hàng năm, thành phố đều đã xác định các nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo thực hiện. Có thể kể đến nội dung trọng tâm của năm 2017 là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; năm 2018 - “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đề cao kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên"; năm 2019 - “Đề cao kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao ý thức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên”… Thành phố cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm việc ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể các đơn vị, địa phương về thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết...

Lãnh đạo thành phố, các ngành, địa phương kịp thời nắm bắt tình hình mọi mặt từ cơ sở để chỉ đạo giải quyết, nhất là những vấn đề cấp thiết và nổi cộm.

Các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố Đông Hà cũng đã tổ chức sôi nổi, hiệu quả diễn đàn “Vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Diễn đàn đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần quan trọng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" trong nội bộ ở hầu hết các chi bộ trên địa bàn thành phố. Diễn đàn góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng nói chung và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII nói riêng; từ đó, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao của đảng viên trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Có thể khẳng định rằng với sự vào cuộc chủ động của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, việc thực hiện Chỉ thị 05 ở thành phố Đông Hà đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu nhằm từng bước trở thành thành phố thông minh đến năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra./.

Phản hồi

Các tin khác