Đồng chí Bh' Riu Liếc


Họ và tên: Bh’ Riu Liếc

Ngày sinh: 30-12-1965

Quê quán: Xã A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Cơtu

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết)

Phản hồi

Các tin khác