Đồng chí Lò Mai Trinh

Họ và tên: Lò Mai Trinh

Ngày sinh: 15-11-1957

Quê quán: Xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Phản hồi

Các tin khác