Đồng chỉ Nguyễn Minh Quang

Họ và tên: Nguyễn Minh Quang

Ngày sinh: 15/10/1953

Quê quán: Hà Tĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI

Phản hồi

Các tin khác