Đồng chí Trần Văn Minh

Họ và tên: Trần Văn Minh

Ngày sinh: 02-04-1955

Quê quán: xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Phản hồi

Các tin khác