Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn

Họ và tên: Nguyễn Khắc Toàn

Ngày sinh: 19/4/1970

Quê quán: Khánh Hòa

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII (dự khuyết).


Phản hồi

Các tin khác