Đồng chí Lê Thanh Quang
 

Họ và tên: Lê Thanh Quang

Ngày sinh: 9/9/1960

Quê quán: Xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác